Publieke raadpleging – Ontwerp van het derde nationale implementatieplan van het Verdrag van STOCKHOLM inzake persistente organische verontreinigende stoffen België - 2014-2018

20/09/2018

Van 20 september 2018 tot en met 19 november 2018  organiseren de federale en gewestelijke overheidsdiensten die bevoegd zijn voor aangelegenheden die onder het Verdrag van Stockholm vallen een publieke raadpleging over een ontwerp voor een derde nationaal implementatieplan van dit Verdrag inzake persistente organische verontreinigende stoffen.

Het Verdrag van Stockholm inzake persistente organische verontreinigende stoffen ( POP’s) van 2001 is een internationale overeenkomst om de productie of het gebruik van bepaalde producten die als te vervuild worden beschouwd te verminderen of te verbieden en om de onopzettelijke vorming en afgifte van andere chemicaliën te verminderen of te elimineren.

De toetreding van België tot het Verdrag van Stockholm houdt ook in dat het nationale plan regelmatig wordt bijgewerkt om rekening te houden met wijzigingen en de toevoeging van nieuwe POP's aan het verdrag. Het is in deze context dat dit derde ontwerpplan aan deze raadpleging wordt voorgelegVanaf de 20 september kan het ontwerpplan via de portaalsite : http://consult-leefmilieu.be

 geraadpleegd worden.

De opmerkingen moeten worden bezorgd aan de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

OF

  • per post, met op de omslag de vermelding “ raadpleging POP’s : (adres: EUROSTATION, Victor Hortaplein 40, bus 10 in 1060 Brussel).

De opmerkingen moeten tegen uiterlijk tegen 19 november 2018 worden ingediend en duidelijk verwijzen naar de titel of het specifieke onderdeel van het ontwerp waarop ze betrekking hebben.

Datum van de update: 01/10/2018