Nieuwe oproep tot kandidaatstelling voor de Brusselse Dierentuincommissie (professionnels)

27/05/2021

De Brusselse Dierentuincommissie is een commissie van wetenschappelijke experten a die adviezen verstrekt aan de Minister bevoegd voor dierenwelzijn, over aanvragen tot erkenning van dierentuinen en over het houden van dieren die niet vermeld zijn op de zogenaamde positieflijst b. 

Overeenkomstig het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 11 juni 2020 c dient de Dierentuincommissie te bestaan uit vier effectieve leden en vier vervangende leden. Huidige oproep tot kandidaatstelling betreft één effectief lid en twee plaatsvervangende leden. 

Deskundigen kunnen zich kandidaat stellen door een dossier in te dienen dat minstens een motivatiebrief en een Curriculum Vitae bevat, waarbij de expertise van de kandidaat in het welzijn, de educatie, de ethische en foktechnische aspecten, de biologie en het behoud van in dierentuinen gehouden dieren wordt aangetoond. Daarnaast moet hij/zij zijn titels en kwalificaties en de instelling waartoe hij/zij behoort, vermelden.

Bijkomende informatie is beschikbaar op onze website of kan worden aangevraagd via e-mail 

De dossiers ter kandidaatstelling dienen ten laatste voor 6 augustus 2021 te worden verstuurd naar compzoo_comdiert@environnement.brussels.

(a) cf. artikel 7/1 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 mei 2016 tot regeling van de samenstelling en de werking van de Brusselse Raad voor Dierenwelzijn 
(b) cf. respectievelijk artikel 5 §2, tweede alinea, en artikel 3bis §2,3°b van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de beschermingen het welzijn der dieren
(c) tot wijziging van het besluit van 4 mei 2016 houdende regeling van de samenstelling en de werking van de Brusselse Raad voor Dierenwelzijn

Datum van de update: 27/05/2021