NATURE ACADEMY - Ecologisch beheer van groene en open ruimten: opleidingen voor professionals (professionnels)

22/08/2022

Wilt u meer te weten komen over ecologisch beheer van groene en open ruimten? 

Leefmilieu Brussel organiseert opleidingsmodules voor professionals uit de groene sectoren. Of u nu tuinman, landschapsarchitect of groenbeheerder bent, deze opleidingen zullen u zeker interesseren.

We bieden een programma 'à la carte' aan. U kunt zich inschrijven voor de opleidingsmodules die u interesseren.

Deze opleidingen zijn verenigbaar met het fytolicentiesysteem:

Voor wie zijn fytolicentie wil verlengen: sommige opleidingsmodules geven recht op één punt aanvullende opleiding voor de fytolicentie.

Opleidingsprogramma oktober - december 2022

Pesticiden en geïntegreerd beheer

Wetgeving (3 u.) (A. Liesenborghs)

In Brussel zijn de regels betreffende het gebruik van pesticiden vastgelegd in de ordonnantie “pesticiden” van 2013, evenals in zijn uitvoeringsbesluiten. Dit is een omzetting van de Europese Richtlijn 2009/128/EG, die een actiekader invoert ter verwezenlijking van een pesticidegebruik dat verenigbaar is met duurzame ontwikkeling.

Deze opleiding maakt u vertrouwd met het wettelijke kader voor het gebruik en de opslag van fytoproducten: voorzorgsmaatregelen, beperkingen en verbodsbepalingen.

 • Doelgroep: Terreinpersoneel; ‘Teamleider / deskundige’; Administratief beheerder
 • Theoretische opleiding
 • Opleiding in het Frans: dinsdag 11/10/2022 09.00 - 12.00 uur
 • Opleiding in het Nederlands: dinsdag 11/10/2022 13.00 - 16.00 uur
 • Erkend als aanvullende opleiding voor fytolicentie
 • Adres: Leefmilieu Brussel, Site Tour & Taxis – Havenlaan 86c/3000, 1000 Brussel

FYTOLICENTIE: Gevaren en risico’s van pesticiden + Goede fytosanitaire praktijken (3 u.) (A. Liesenborghs)

Fytoproducten kunnen net als alle andere chemische producten gevolgen hebben voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers en de mensen die ermee in contact komen. Ze kunnen ook nadelige gevolgen hebben voor het milieu.

Men moet zich altijd bewust zijn van de mogelijke gevolgen van deze producten voor de gezondheid en het milieu en moet alle nodige maatregelen nemen om deze gevolgen te beperken.

Deze opleiding is bedoeld om de gebruikers bewust te maken van en te informeren over de gevaren en risico's die aan het gebruik van fytoproducten zijn verbonden.

Goede fytosanitaire praktijken omvatten alle praktijken die een doeltreffende bescherming garanderen en tegelijkertijd de nadelige gevolgen voor de gezondheid en het milieu tot een minimum beperken.

Deze opleiding heeft tot doel de gebruikers te helpen bij het beheer en het gebruik van fytoproducten.

 • Doelgroep: Terreinpersoneel; ‘Teamleider / deskundige’ 
 • Theoretische opleiding
 • Opleiding in het Frans: dinsdag 18/10/2022 09.00 - 12.00 uur
 • Opleiding in het Nederlands: dinsdag 18/10/2022 13.00 - 16.00 uur
 • Erkend als aanvullende opleiding voor fytolicentie
 • Adres: Leefmilieu Brussel, Site Tour & Taxis – Havenlaan 86c/3000, 1000 Brussel

Beheer en geïntegreerde bestrijding (3 u.) (A. Liesenborghs)

 Geïntegreerde bestrijding of geïntegreerde gewasbescherming is een methode voor gewasbescherming die schade door plagen en ziekten binnen de perken houdt met behulp van een combinatie van technieken die rekening houden met de ecologische, toxicologische en economische eisen. Deze benadering is gebaseerd op experimenten en observatie en beschouwt het milieu en de biodiversiteit bovenal als bondgenoten. Ze geeft dus voorrang aan natuurlijke methoden en producten, maar vooral aan preventieve maatregelen; fytoproducten worden slechts in laatste instantie toegepast.

Geïntegreerde bestrijding is een van de maatregelen die Europa heeft genomen om tot een duurzaam pesticidegebruik te komen in het kader van Richtlijn 2009/128/EG. Deze richtlijn definieert de belangrijkste beginselen van geïntegreerde gewasbescherming op Europees niveau en wordt sinds 1 januari 2014 door de lidstaten ten uitvoer gelegd.

Deze opleiding is een inleiding tot de basisbeginselen van geïntegreerde bestrijding. Ook worden de belangrijkste plagen, hun biologie en belangrijkste kenmerken, evenals de milieufactoren en de gebruikte preventieve en curatieve bestrijdingstechnieken voorgesteld.

 • Doelgroep: Terreinpersoneel; ‘Teamleider / deskundige’
 • Theoretische opleiding
 • Opleiding in het Frans: dinsdag 15/11/2022 09.00 - 12.00 uur
 • Opleiding in het Nederlands: dinsdag 15/11/2022 13.00 - 16.00 uur
 • Erkend als aanvullende opleiding voor fytolicentie
 • Adres: Leefmilieu Brussel, Site Tour & Taxis – Havenlaan 86c/3000, 1000 Brussel

Planten in de stad

Opleiding ‘planten in de stad’ (3 u.) (A. Liesenborghs)

Programma:

 • Basiselementen van de plantkunde en de ecologie
 • Begrippen bodem + bodemdiagnose
 • Bio-indicatorplanten
 • De biogeochemische cycli (C,N,P,K)
 • Tools voor het herkennen van botanische families
 • Courantste sierplanten
 • Adventieve en invasieve soorten.
  • Doelgroep: Terreinpersoneel; ‘Teamleider / deskundige’; Administratief beheerder
  • Theoretische opleiding
  • Opleiding in het Frans: dinsdag 6/12/2022 09.00 - 12.00 uur
  • Opleiding in het Nederlands: dinsdag 6/12/2022 13.00 - 16.00 uur
  • Erkend als aanvullende opleiding voor fytolicentie
  • Adres: Leefmilieu Brussel, Site Tour & Taxis – Havenlaan 86c/3000, 1000 Brussel

Ecologisch beheer

Praktijkopleiding: snoeimethoden (A. Liesenborghs)

 • Doelgroep: Terreinpersoneel
 • Praktische opleiding
 • Opleiding in het Frans: dinsdag 22/11/2022 09.00 - 12.00 uur
 • Opleiding in het Nederlands: dinsdag 22/11/2022 13.00 - 16.00 uur
 • Erkend als aanvullende opleiding voor fytolicentie
 • Adres: Tuinen van de Bloemist - Laken

Praktijkopleiding: Beheer en ontwerp van bloembedden (A. Liesenborghs)

 • Doelgroep: Terreinpersoneel
 • Praktische opleiding
 • Opleiding in het Frans: dinsdag 29/11/2022 09.00 - 12.00 uur
 • Opleiding in het Nederlands: dinsdag 29/10/2022 13.00 - 16.00 uur
 • Erkend als aanvullende opleiding voor fytolicentie
 • Adres: Tuinen van de Bloemist - Laken

Ecologisch beheer van de groene ruimten: algemeen concept, overzicht van de technieken, reflectie, planning en uitvoering (3 u.) (V. Vanparys - Apis Bruoc Sella)

Een gedifferentieerd beheer houdt in dat het onderhoud tot het uiterste minimum wordt beperkt, met een geleidelijke overgang naar een ecologisch beheer met gebruik van natuurlijke oplossingen die het onderhoud beperken en de biodiversiteit bevorderen. Ecologisch beheer van groene ruimten kan worden toegepast op het niveau van een tuin, een park of een gemeente. Naast enkele algemene ecologiebegrippen zullen in de opleiding de belangrijkste beginselen en technieken van het ecologische beheer (bloemenweide, laat maaien, gedifferentieerd maaien, mulchen, bodembedekking, eco-weide...) de revue passeren met de nodige informatie voor hun toepassing, zonder in detail te treden. Methodologische tools en denkpistes voor de verandering van de praktijken in de tijd en de ruimte komen aan bod.

 • Doelgroep: ‘Teamleider / deskundige’; Administratief beheerder
 • Theoretische opleiding
 • Opleiding in het Frans: vrijdag 21/10/2022 09.00 - 12.00 uur
 • Erkend als aanvullende opleiding voor fytolicentie
 • Adres: Leefmilieu Brussel, Site Tour & Taxis – Havenlaan 86c/3000, 1000 Brussel

Invasieve planten en hun beheer (3 u.) (V. Vanparys - Apis Bruoc Sellas)

Men gaat ervan uit dat slechts één op 1000 geïntroduceerde soorten invasief wordt. Wat moeten groenbeheerders weten om dit fenomeen onder controle te krijgen? De opleiding begint met een inleiding tot de onderliggende ecologische concepten, om de waarnemingen op het terrein beter te begrijpen. Vervolgens wordt ingegaan op de belangrijkste probleemsoorten in Brussel en op de informatie die nodig is om ze te beheren. Moet men ingrijpen? Hoe? Wanneer? De bestrijding van een invasieve plant kan ontmoedigend zijn, zoals in het geval van de Aziatische duizendknoop. Besluitvormingstools en feedback zullen aan bod komen. Ook de preventiebeginselen worden besproken.

 • Doelgroep: terreinpersoneel; ‘Teamleider / deskundige’; Administratief beheerder
 • Theoretische opleiding
 • Opleiding in het Frans: vrijdag 02/12/2022 09.00 - 12.00 uur
 • Erkend als aanvullende opleiding voor fytolicentie
 • Adres: Leefmilieu Brussel, Site Tour & Taxis – Havenlaan 86c/3000, 1000 Brussel

Alternatieven voor pesticiden: curatieve en preventieve methoden tegen onkruid, insecten en andere dieren, met inbegrip van een rationeel ontwerp van de groene ruimten (3 u.) (V. Vanparys - Apis Bruoc Sella)

Sinds het verbod op pesticiden is de het beheer van adventieve soorten een uitdaging geworden voor de beheerders van openbare ruimten. Parallel daarmee en los van de wetgeving zetten de gevaren van pesticiden meer en meer particuliere beheerders ertoe aan over te schakelen op nieuwe praktijken. Maar hoe doeltreffend zijn thermische en mechanische onkruidbestrijdingsmiddelen? Hoe milieuvriendelijk zijn ze? Op basis van een uitgebreide feedback zal de opleiding de deelnemers helpen om de beste technieken voor hun situatie te kiezen, maar ook en vooral om anders te denken, in termen van preventie, om de werklast te beperken door middel van de reorganisatie en het ontwerp van de ruimten. Tijdens de opleiding zal ook kort worden ingegaan op de biologische bestrijding van insecten en knaagdieren.

 • Doelgroep: terreinpersoneel; ‘Teamleider / deskundige’; Administratief beheerder
 • Theoretische opleiding
 • Opleiding in het Frans: donderdag 08/12/2022 09.00 - 12.00 uur
 • Erkend als aanvullende opleiding voor fytolicentie
 • Adres: Leefmilieu Brussel, Site Tour & Taxis – Havenlaan 86c/3000, 1000 Brussel

De verdichte stad

Specificiteit en werking van het stedelijke ecosysteem (3 u.) (A. Liesenborghs)

Specificiteit en werking van het stedelijke ecosysteem: stedelijke ecologie, ecosystemen, landschapsstructuren, ecologische weefsels, Brussels ecologisch netwerk.

 • Doelgroep: Terreinpersoneel; ‘Teamleider / deskundige’; Administratief beheerder
 • Theoretische opleiding
 • Opleiding in het Frans: dinsdag 13/12/2022 09.00 - 12.00 uur
 • Opleiding in het Nederlands: dinsdag 13/12/2022 13.00 - 16.00 uur
 • Adres: Leefmilieu Brussel, Site Tour & Taxis – Havenlaan 86c/3000, 1000 Brussel

Stedelijke biodiversiteit & ‘Op de natuur gebaseerde oplossingen’ (3 u.) (Apis Bruoc Sella)

Voorstelling van de biodiversiteit in de stad, inleiding tot de concepten van ‘op de natuur gebaseerde oplossingen’ en vergroening van de stad.

 • Doelgroep: Terreinpersoneel; ‘Teamleider / deskundige’; Administratief beheerder
 • Theoretische opleiding
 • Opleiding in het Frans: vrijdag 9/12/2022 09.00 - 12.00 uur
 • Adres: Leefmilieu Brussel, Site Tour & Taxis – Havenlaan 86c/3000, 1000 Brussel

Stendenbouw en biodiversiteit

Inleiding tot en uitdagingen van de biodiversiteit in verband met de bebouwing & Aanplantingen en voorzieningen voor de fauna + Diagnose (CBS +) (3 u.) (Ecorce)

Voorstelling van de biodiversiteit in de stad, inleiding tot de concepten van ‘op de natuur gebaseerde oplossingen’ en vergroening van de stad.

 • Doelgroep: ‘Teamleider / deskundige’
 • Theoretische opleiding
 • Opleiding in het Frans: donderdag 1/12/2022 09.00 - 12.00 uur
 • Adres: Leefmilieu Brussel, Site Tour & Taxis – Havenlaan 86c/3000, 1000 Brussel

Inleiding tot en uitdagingen van de biodiversiteit in verband met de bebouwing & Aanplantingen en voorzieningen voor de fauna (3 u.) (Ecorce)

Voorstelling van de biodiversiteit in de stad, inleiding tot de concepten van ‘op de natuur gebaseerde oplossingen’ en vergroening van de stad.

 • Doelgroep: Administratief beheerder
 • Theoretische opleiding
 • Opleiding in het Frans: donderdag 15/12/2022 09.00 - 12.00 uur
 • Adres: Leefmilieu Brussel, Site Tour & Taxis – Havenlaan 86c/3000, 1000 Brussel

Stadslandbouw

Goede praktijken voor stadslandbouw & alternatieve bestrijding - praktijkopleiding (3 u.) (A. Liesenborghs)

Specificiteit en werking van het stedelijke ecosysteem: stedelijke ecologie, ecosystemen, landschapsstructuren, ecologische weefsels, Brussels ecologisch netwerk.

 • Doelgroep: Terreinpersoneel
 • Praktische opleiding
 • Opleiding in het Frans: dinsdag 8/11/2022 09.00 - 12.00 uur
 • Opleiding in het Nederlands: dinsdag 8/11/2022 13.00 - 16.00 uur
 • Erkend als aanvullende opleiding voor fytolicentie
 • Adres: Bloemist / Massart

Inschrijven

Inschrijvingsformulier

Datum van de update: 23/08/2022