"Klimaatspelers": 100 Brusselse jongeren komen op voor het klimaat

02/12/2015

Leefmilieu Brussel heeft 100 Brusselse jongeren uitgenodigd om hun mening te geven.  Ze waren tussen 18 en 30 jaar oud en werden willekeurig geselecteerd. Ze hebben een hele zaterdag samen "gebrainstormd" over ons klimaat om concrete voorstellen te formuleren om de strijd tegen de klimaatveranderingen aan te gaan.  

Waarom jongeren? 

Tal van experten met vele vaardigheden en talenten zijn al geruime tijd aan het werk om een oplossing voor deze problematiek te vinden.  Waarom dan de mening van de jongeren vragen?  Het is eenvoudig : zij zijn de "klimaatspelers" van vandaag.  Zij ondernemen actie voor onze gemeenschappelijke toekomst en willen een gezonde planeet aan de volgende generaties doorgeven.

Doordat ze getuigen van een rijke diversiteit kunnen de ideeën van de Brusselse jeugd een frisse kijk bieden op de essentiële klimaatproblematiek. Dankzij beproefde technieken voor participatie en besluitvorming konden ze concrete maatregelen voorstellen om de klimaatveranderingen te bestrijden.

3 centrale vragen

Het klimaat kan vanuit een bijna oneindig aantal hoeken worden bekeken: voeding, vervoer, gebouwen, economie, consumptiepatroon, luchtkwaliteit, Noord-Zuidrelaties, landbouw, biodiversiteit, enz. Al deze aspecten hebben een klimaatimpact.  Ter gelegenheid van het participatieve debat van de "klimaatspelers" werden 3 onderwerpen voorgesteld:

Huisvesting

En in het bijzonder de manier waarop eigenaars en huurders zouden kunnen samenwerken om het energieverbruik van een gebouw te verminderen.  Het Brusselse gebouwenpark is oud, verslindt veel energie en produceert veel CO2.  Het probleem?  60% van de Brusselaars is huurder en is dus niet echt geneigd om te investeren - bijvoorbeeld in isolatie - in een pand dat niet hun eigendom is. 

Consumptiepatroon

Dit is waarschijnlijk het thema waarvoor het grote publiek reeds het meest gesensibiliseerd is. Initiatieven voor alternatieve en duurzame consumptie zijn immers talrijk aanwezig in ons Gewest.  Van de coöperatieve en biosupermarkt tot repaircafés over recyclage.... De circulaire economie (produceren-consumeren-recycleren) wordt ook sterk aangemoedigd. Dat aanmoedigen gaat uiteraard gepaard met een alternatieve visie op "alles voor de winst" en zet eerder in op een denkbeeld dat aansluit  bij "alles voor de levenskwaliteit".

De middelen voor persoonlijke betrokkenheid

Een essentieel thema om alle burgers te blijven sensibiliseren en betrekken in de strijd tegen de klimaatsveranderingen: waar en hoe kan men zich het best engageren?  Waar en hoe kan men zich in de toekomst uitdrukken om zowel de overheid als de experten en de burgers te bereiken? 

Concrete resultaten

Op het einde van de dag hebben de 100 jongeren die aan het debat hebben deelgenomen hun concrete voorstellen voorgelegd aan minister Céline Fremault en aan Jean-Pascal van Ypersele, professor klimatologie aan de UCL. Deze voorstellen zullen waardevol zijn tijdens de internationale klimaatonderhandelingen van de COP21 die binnen enkele dagen in Parijs zullen plaatsvinden. Ze zullen ook dienen als denkpiste bij de verschillende beslissingen die de Brusselse regering tijdens deze legislatuur zal moeten nemen inzake de strijd tegen de klimaatveranderingen.   Hieronder ziet u een onderverdeling van de concrete voorstellen en het instemmingspercentage dat ze aan het einde van het debat hebben gekregen: 

Debat 1 : huurders en eigenaars, wat kan worden gedaan om de uitstoot te verminderen?

Voorstellen en instemmingspercentage: 

1. Financiële steun en advies:  45%

Duidelijke en toegankelijke informatie hebben over de te zetten stappen om financiële hulp te krijgen.  Als nieuwe eigenaar ook een beroep kunnen doen op een officiële adviseur van de overheid.

2. Minimale energieprestatie:  41%

Een minimumnorm opleggen inzake energieprestaties opdat de eigenaar-verhuurder zijn pand kan verhuren.

3. 0% interestfonds voor ecologische investeringen:  37%

Een 0% interestfonds voor ecologische investeringen oprichten.  Dit fonds zou gefinancierd worden door de winst van privéondernemingen die dit zouden kunnen recupereren via een belastingvermindering, zoals een tax shelter (www. taxshelter.be ).  

4. Optimalisering, standaardisering, vereenvoudigde toegang:  33%

De behandelingsduur voor milieudossiers inkorten door o.a. met minder tussenpersonen te werken.  De regeling tussen de gemeenten onderling standaardiseren en vereenvoudigen.  De te ondernemen stappen beter uitleggen aan de mensen.  Een specifieke juridische tak oprichten voor de behandeling van geschillen. 

Debat 2: de duurzame consumptie ten dienste van de strijd tegen de klimaatveranderingen?

Voorstellen en instemmingspercentage:

1. Verbod op reclame in openbare ruimten:  59,25%

Reclame in openbare ruimten zou moeten worden verboden, zoals het geval is in Grenoble.  De consument die weet wat goed is voor hem zou enkel nog kopen wat hij echt nodig heeft.  Dit zou de verspilling en overconsumptie beperken.

2. Verhoging van de garantietermijnen:  54%

De ondernemingen verplichten de garantietermijn te verlengen om hen te dwingen producten van een betere kwaliteit en dus duurzamere producten te produceren. 

3. Labels die het energieverbruik van de producten vermelden:  41%

Een label verplichten dat voor alle producten het energieverbruik van de productie en het vervoer preciseert op een zichtbare, ludieke manier, en waarom niet met een kleurcode?

4. Vaardigheidslessen: 41%

Alle leerlingen toegang geven tot vaardigheidslessen. Dit zal de cultuur van herstelling en herwaardering i.p.v. verspilling bevorderen. 

5. Belasting op oververpakking:  37%

Niet-recycleerbare verpakkingen belasten en nulverpakkingsinitiatieven van winkels bevorderen. 

6. Community van uitwisseling en circulaire economie 33%

De uitwisselingscommunity formaliseren door de circulaire economie te promoten en de producenten aan te sporen om herstelbare producten te vervaardigen.

Debat 3 : hoe kunnen we de burger meer betrekken bij de strijd tegen de klimaatveranderingen?

Voorstellen en instemmingspercentage:

1. Burgerklimaatspelers en klimaatambassadeurs:  51%

De burgers uitnodigen om regelmatig deel te nemen en hun mening te geven, de "klimaatspelers" op alle gezagsniveaus laten bestaan:  Gewest, gemeenten, ... Burgers benoemen tot klimaatambassadeurs op lokaal niveau. 

2. Sensibilisering in de scholen: 41%

De leerlingen in de scholen sensibiliseren.  Milieueducatie in het lessenpakket opnemen op een ludieke manier en via praktische activiteiten.

3. Toegankelijke info en moderne communicatiemiddelen:  37%

Moderne marketingstrategieën gebruiken om de mensen te sensibiliseren voor ecologie om hun ecologisch verantwoord gedrag aan te leren: shockcampagnes, sociale netwerken, ... De informatie zou toegankelijk moeten zijn in alle openbare wachtplaatsen: metrostations, HVW, ...

4. « Who’s who » van het leefmilieu en groene agenda : 36%

Een officieel en modern digitaal platform creëren met alle informatie/nuttige adressen/links naar diensten i.v.m. het leefmilieu.  Dit zou gepaard gaan met een "groene" agenda.

5. Ecoburgerschapslessen:  36%

In een coherente en ludieke omgeving de jongeren bewustmaken en hen aansporen om op hun beurt ouderen te sensibiliseren.  Scholen stimuleren om ecologisch verantwoorde projecten te ondernemen.

6. « Tool kit » burgeractie: 32%

Een leermiddel ontwikkelen om te weten hoe een burgeractie van a tot z moet worden gevoerd: van de burger tot de politieke actie.  Te ontwikkelen in de vorm van een gezelschapsspel, een smartphoneapplicatie, een rollenspel, ...

Datum van de update: 02/12/2015