Klacht van Client Earth : Leefmilieu Brussel herinnert aan het belang van structurele acties om de luchtkwaliteit te verbeteren

16/11/2017

Brussel, 16 november 2017 – Terwijl het onderzoek van de klacht, ingediend door 5 burgers gesteund door Client Earth, vandaag voortgaat herinnert Leefmilieu Brussel eraan dat zijn meetnet voor de luchtkwaliteit aan de Europese eisen terzake voldoet. De jongste jaren is de luchtkwaliteit verbeterd, maar er moeten nog inspanningen worden geleverd om de concentraties stikstofdioxide te verminderen. Om op lange termijn de luchtkwaliteit te verbeteren en zo de gezondheid van de Brusselaars te beschermen, geeft het Brussels Gewest de voorkeur aan structurele acties zoals het Lucht-Klimaat-Energieplan en de lage-emissiezone.
De indiening van de klacht door Client Earth en de samenkomst van burgers deze donderdag bieden de gelegenheid te herinneren aan de wijze waarop het telemetrisch netwerk voor de monitoring van de luchtkwaliteit in het Brussels Gewest werkt. Dat meetnet omvat 9 meetstations die door Leefmilieu Brussel worden beheerd, d.w.z. meer meetpunten dan door Europa geëist, wat nodig is om te kunnen inspelen op eventuele technische of logistieke problemen. Alle gegevens van de Brusselse meetstations worden jaarlijks aan de Europese Commissie meegedeeld, behalve die van het station Kunst-Wet omdat dat meetstation zich op minder dan 25 m van een groot kruispunt bevindt.

Transparante informatie over de luchtkwaliteit

Dankzij die meetstations kan in real time de evolutie van de luchtkwaliteit worden gevolgd op www.luchtkwaliteit.brussels/ of www.irceline.be. De jongste decennia is de kwaliteit van de buitenlucht aanzienlijk verbeterd. Niettemin zijn er nog inspanningen nodig om de naleving van de Europese normen voor de jaarlijkse gemiddelde concentraties aan stikstofdioxiden (40 µg/m3 NO2) te garanderen.

We vestigen ook de aandacht op de recentere verbeteringen met betrekking tot de Europese grenswaarde voor het daggemiddelde van de PM10-concentraties, een waarde waarvoor we jarenlang in overtreding waren en die in 2014, 2015 en 2016 werd gerespecteerd. De plaatsing van roetfilters op de voertuigen en de technologische verbetering van de voertuigen hebben vast en zeker bijgedragen aan deze verbetering.
Leefmilieu Brussel blijft echter waakzaam voor de PM10 en PM2,5 en dan met name de fijnste deeltjes zoals de black carbon-deeltjes, een indicator van de uitstoot door het autoverkeer. Dit heeft Leefmilieu Brussel ertoe aangezet de EXPAIR-campagne op te zetten waarbij burgers de black carbon-concentraties hebben gemeten. De resultaten daarvan werden recent uitgetekend op een kaart met de straten waarin deze verontreinigende stof het meest aanwezig was.

De luchtkwaliteit meten en actie ondernemen op lange termijn 

De rechtszaak vormt ook de gelegenheid om eraan te herinneren dat naast de luchtmetingen maatregelen het Gewest in het raam van zijn LUCHT-KLIMAAT-ENERGIEPLAN tal van acties heeft opgezet om op lange termijn de luchtkwaliteit te verbeteren. Die hangt onder meer af van het aantal afgelegde kilometers van de auto’s en de verwarming van gebouwen.  De luchtkwaliteit verbeteren, gebeurt door zowel de overheden als de burgers die worden opgeroepen hun gewoonten inzake mobiliteit en energieverbruik te wijzigen.

Met name de invoering van een permanente lage-emissiezone vanaf 1 januari 2018 die de toegang van de meest vervuilende voertuigen verbiedt, is een van de maatregelen om het Brussels Gewest te helpen om alle door de Europese Unie opgelegde concentratiedrempels voor verontreinigende stoffen in acht te nemen. 

www.lez.brussels

Datum van de update: 16/11/2017