Inwerkingtreding van de Lage EmissieZone in het Brussels Gewest met ingang van 1 januari 2018 (professionnels)

22/12/2017

Vanaf haar aantreden heeft de Brusselse Regering een prioriteit gemaakt van het verbeteren van de luchtkwaliteit. Zo werd op 2 juni 2016 het Plan Lucht Klimaat Energie aangenomen (met 144 concrete acties). Zo komt de Brusselse Regering tegemoet aan de Europese voorschriften inzake luchtkwaliteit.

Verscheidene maatregelen uit het Plan zijn reeds uitgevoerd of volop in de uitvoeringsfase : voorbeeldfunctie van de overheid door gebruik te maken van 100% groene energie, gewestelijk plan voor circulaire economie, nieuw stelsel van energiepremies, groene Brusselse leningen, strategie hernieuwbare energie, etc.
Op initiatief van Brussels Minister voor Leefmilieu Céline Fremault, en in samenwerking met alle leden van de Brusselse Regering, wordt nu de sleutelmaatregel uit het Lucht Klimaat Energie Plan van kracht : een permanente lage emissiezone (LEZ) op het volledige gewestelijke grondgebied.
Vervuilende stoffen afkomstig van uitstoot door voertuigen hebben een negatief effect op onze gezondheid. We merken een toename van luchtweginfecties zoals bronchitis en astma. Ondanks de verbetering van de luchtkwaliteit over het algemeen genomen, blijven inspanningen noodzakelijk om bepaalde schadelijke stoffen terug te dringen (black carbon, stikstofdioxide). Door trapsgewijs de toegang tot het Brussels gewest te verbieden voor de meest vervuilende voertuigen en door alternatieve vervoersmethoden te promoten, draagt de Brusselse Regering bij aan de verbetering van de luchtkwaliteit en dus ook aan een betere gezondheid voor alle Brusselaars.

Methodologie 

De gewestelijke administraties Leefmilieu Brussel, Brussel Fiscaliteit, Brussel Mobiliteit, het CIBG en Brussel Preventie en Veiligheid coördineren sinds juni 2016 hun inspanningen en middelen om de LEZ vlot ingang te doen vinden.

Timing

De Brusselse LEZ zal mettertijd strenger worden. De eerste beperkingen gaan in op 1/1/2018 en verstrengen daarna trapsgewijs tot het jaar 2025. De beperkingen houden rekening met de EURO normen en het brandstoftype van de voertuigen. De Brusselse Regering richt zich in een eerste fase in hoofdzaak op de erg vervuilende dieselwagens. Zo worden vanaf 1/1/2018 dieselwagens zonder EURO norm of met EURO norm 1 de toegang ontzegd tot het Brusselse gewestelijke grondgebied.

« De hoofddoelstelling van deze maatregel is het verbeteren van de luchtkwaliteit en de levenskwaliteit van de Brusselaars. Wij wensen de beperkingen trapsgewijs en gespreid in de tijd in te voeren om automobilisten toe te laten hun gedrag aan te passen. Tussen 2018 en 2025 vormt de LEZ een van onze belangrijkste instrumenten om op te treden  tegen luchtvervuiling in Brussel. Maar we zullen dankzij de LEZ ook op dagelijkse basis onze inwoners kunnen informeren en sensibiliseren over de problematiek van de luchtkwaliteit »,  vertelt Céline Fremault, Brussels Minister bevoegd voor Leefmilieu.

Gebied

De LEZ is een permanente zone – 7/7 en 24/24 – op het gehele grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, met uitzondering van de Ring 0, de directe toegangswegen (bvb opritten) om op die Ring 0 te geraken en de toegangswegen tot 3 transitparkings : Ceria-Coovi, Stalle en Kraainem.
Opdat de LEZ gerespecteerd en gezien zou worden, zijn duidelijke signalisatieborden noodzakelijk. Brussel Mobiliteit heeft alle 277 voorziene borden op het Brussels gewestelijk grondgebied geplaatst.

« Voor de duidelijkheid en de leesbaarheid is het essentieel dat het volledige Gewest een lage emissiezone wordt. Op 1 januari nemen we een belangrijke eerste stap om de luchtkwaliteit in Brussel te verbeteren. Als we onze kinderen in een gezonde stad willen laten opgroeien moeten we vervuilende wagens zoveel mogelijk weren », verklaart Pascal Smet, Brussels Minister van Mobiliteit.     

Welke voertuign 

Welke voertuigen worden geviseerd door de LEZ ? :

  • Voertuigen geschikt voor personenvervoer
  • Bestelwagens

De LEZ is van toepassing op wagens met een Belgische nummerplaat en wagens met buitenlandse nummerplaten.
De Regering staat bepaalde uitzonderingen toe. De noodzakelijke toelatingen kunnen mits voorafgaandelijke aanvraag bekomen worden bij Brussel Fiscaliteit (zie : www.lez.brussels).

Controle en boetes

De controle en handhaving van de LEZ gebeurt op basis van de nummerplaat van het voertuig en wordt uitgevoerd dankzij intelligente camera’s. Een boete voor een inbreuk op de LEZ kan tot 350 euro bedragen.
Om iedereen de kans te geven zich in regel te stellen met de nieuwe wetgeving is voorzien in een overgangsperiode van 9 maanden. Gedurende deze periode zullen de gewestelijke administraties heel wat tests uitvoeren om het camerasysteem op punt te stellen. In de loop van het tweede trimester van 2018 zullen de controles effectief van start gaan en zullen verwittigingen – nog geen boetes –  worden opgestuurd aan bestuurders die de LEZ zone overtreden. Effectieve boetes worden vanaf de maand oktober 2018 uitgeschreven.
Eenzelfde voertuig kan slechts eenmaal om de drie maanden beboet worden. Op die manier krijgen de bewuste bestuurders de tijd om van voertuig te veranderen of alternatieve mobiliteitsoplossingen te zoeken.

Camerasysteem

Vandaag zijn in het kader van de LEZ reeds op 50 plaatsen camera’s geïnstalleerd. Het gaat om camera’s die nummerplaten kunnen uitlezen (ANPR camera’s). Doelstelling is om de komende 6 maanden in totaal 175 zulke camera’s operationeel te hebben in het Brussels gewest. Daarbovenop komen de ANPR camera’s die geïnstalleerd worden in het kader van het ANPR project van de politie gecoördineerd door Brussel Preventie en Veiligheid en het CIBG. Alle gewestelijke camera’s worden gebundeld in het gewestelijk videobeveiligingsplatform.

« We willen de mensen niet lastig vallen met een sticker of vignet zoals in andere Europese steden. We kozen daarom voor de inzet van slimme camera’s voor de controle van de LEZ. Zo tonen we ook dat het Brussels gewest steeds meer een Smart City is.  Met uiteindelijk meer dan 175 camera’s overal op ons grondgebied zal niemand aan de LEZ kunnen ontsnappen. De slimme camera’s kunnen ook gebruikt worden voor tal van andere toepassingen: snelheidscontroles, mobiliteitsanalyses, opsporing van voertuigen, enz. », aldus onderstreept Brussels Staatssecretaris voor Verkeersveiligheid en Digitalisering Bianca Debaets.

De communicatie campagne 

Een communicatiecampagne bereikte een erg ruim publiek tussen oktober en eind december 2017.
De slagzin van de campagne was : ‘Je verplaatsen in Brussel kan op 1001 manier. Behalve met een te vervuilende wagen’. Daarmee werd gewezen op de talrijke alternatieve mogelijkheden om je in Brussel te verplaatsen. De campagne liep op de radio, via affiches, als pre-roll filmpjes op internet, als animatie op sociale media, via e-newsletters, via verspreiding van 22.000 folders, etc.. en bereikte op die manier een erg ruim publiek.
Op de website www.lez.brussels werden meer dan 200.000 bezoeken geregistreerd. De meestbezochte pagina’s in zowel de FR als de NL versie zijn die waarin uitgelegd wordt welke voertuigen straks het Brussels gewest niet meer binnen mogen. De campagne op facebook heeft honderdduizenden mensen bereikt en genereerde aanzienlijk meer positieve dan negatieve reacties.
De sensibiliseringscampagne gaat verder tijdens de komende weken. Begin 2018 wordt een testmodule online beschikbaar waardoor gebruikers met enkele clicks kunnen achterhalen of hun voertuig de LEZ nog binnen mag.
Vanaf 2 januari zal iedereen die zijn voertuig laat keuren in de technische keuring in Brussel een vermelding krijgen op het keuringsbewijs van het moment waarop de bewuste wagen niet meer binnen mag in de LEZ zone.
Tot slot zal op het Autosalon een informatieve LEZ stand aanwezig zijn tijdens de vier laatste dagen van het salon.

Meer informatie :

WWW.LEZ.BRUSSELS

Datum van de update: 22/12/2017