Hogere premies voor de behandeling van bodemverontreiniging (professionnels)

27/08/2018

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is een bodemonderzoek verplicht bij de verkoop van een kadastraal perceel indien het terrein is opgenomen in de inventaris van de bodemtoestand onder categorie 0 of een categorie gecombineerd met 0. Deze wettelijke verplichting leidt voor de verkoper dikwijls tot niet-verwaarloosbare kosten (boringen, bodemanalyses, sanering) terwijl hij niet altijd rechtstreeks verantwoordelijk is voor de historische verontreinigingen (weesverontreinigingen). Om de burgers en ondernemingen die met dit probleem worden geconfronteerd te beschermen, kent het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sinds 2008 premies toe voor bodemonderzoeken en bodemsaneringen.

Betere ondersteuning voor de kosten van sanering.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft onlangs een nieuw besluit-'premies' goedgekeurd om de kosten van studies en bodemsaneringswerken financieel te ondersteunen en alzo de kwaliteit van het milieu op zijn grondgebied te verbeteren. Dit nieuw besluit treedt op 16 augustus 2018 in werking

In de praktijk

Het nieuwe “Premiebesluit” van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is in werking getreden op 16 augustus jl. Voortaan worden de kosten voor bodemonderzoeken 100% gedekt door de premies. Bovendien werd het plafond van de premies verhoogd, waarbij premies in sommige situaties kunnen oplopen tot 7000 euro.

Het plafond voor de saneringswerken werd ook aanzienlijk verhoogd tot 90.000 euro (voor natuurlijke personen) en 60.000 euro (voor rechtspersonen).

Onder welke omstandigheden?

De voorwaarden om de premies te verkrijgen en de aanvraagprocedure zijn dezelfde gebleven:

  • het gaat om een weesverontreiniging;
  • er werden bodemonderzoeken of bodemsaneringswerken uitgevoerd die conform de bodemordonnantie werden verklaard;
  • een aanvraagformulier bezorgen aan Leefmilieu Brussel, samen met een kopie van de identiteitskaart van de aanvrager en de facturen en betalingsbewijzen m.b.t. de aanvraag.

Om het besluit te raadplegen

Om het formulier te downloaden

Voor vragen kan u terecht op bodeminfosol@environnement.brussels

Datum van de update: 14/03/2019