Het Wetboek gaat door!

10/11/2020

Het Wetboek van Inspectie in grote lijnen? De misdrijven inzake leefmilieu en dierenwelzijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voorkomen, vaststellen en ook bestraffen. Dit Wetboek is net bijgewerkt. Ontdek nu de nieuwigheden!

Het Wetboek van Inspectie in grote lijnen?

De misdrijven inzake leefmilieu en dierenwelzijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voorkomen, vaststellen en ook bestraffen.

De personeelsleden belast met het toezicht van Leefmilieu Brussel en van de gemeenten, zoals de Politie toezien op het eerbiedigen van deze wetgevingen.

De misdrijven die in een proces-verbaal worden vastgesteld kunnen strafrechtelijk vervolgd worden of het voorwerp maken van een alternatieve administratieve geldboete.

Wat verandert vanaf 4 oktober 2020?

De misdrijven

Het niet respecteren van een bevel van een personeelslid belast met het toezicht een verboden activiteit te stoppen wordt een misdrijf. Dit kan leiden tot strafrechtelijke vervolgingen of een alternatieve administratieve geldboete.

De alternatieve administratieve geldboetes

  • De overtreder mag uitstel vragen indien hij in de 5 laatste jaren niet bestraft werd met een alternatieve administratieve geldboete of een strafsanctie inzake milieu of dierenwelzijn.
    Met het uitstel, dient de overtreder de geldboete niet te betalen indien hij geen nieuw misdrijf pleegt gedurende 3 jaar.
    Indien hij daarentegen binnen 3 jaar een nieuwe misdrijf begaat, zal het uitstel ingetrokken worden en de overtreder zal 2 geldboetes betalen:
    • de geldboete die het voorwerp van het uitstel uitmaakte en
    • de geldboete voor het nieuwe misdrijf.

De overtreder geniet daardoor over dezelfde maatregelen in het kader van strafrechtelijke en administratieve procedures.  Arrest nr. 25/2016 van 18/02/2016 van de Grondwettelijk Hof (.pdf).

  • Met de alternatieve administratieve geldboete, kan de overtreder eveneens een bevel tot stopzetting van het misdrijf in een bepaalde termijn krijgen op straffe van een dwangsom. De regels voor het opleggen, het beroep en de betaling van de dwangsom werden vereenvoudigd.

In geval van recidive: mogelijk verhoogd bedrag van de geldboete

De overtreder met een definitieve strafsanctie of een alternatieve administratieve geldboete inzake leefmilieu of dierenwelzijn die een nieuw misdrijf pleegt binnen de 3 jaar mag het voorwerp maken van een verhoogd bedrag van zijn boete. Arrest nr. 73/2020 van 28/05/2020 van het Grondwettelijk Hof (.pdf).

Elektronische weg

Bepaalde administratieve akten mogen per elektronische weg gestuurd worden. Bvb: een waarschuwing, een ingebrekestelling, een beslissing tot opleggen van een alternatieve administratieve geldboete, enz.

Een regeringsbesluit zal de modaliteiten van verzending nader bepalen.

Deze wijziging laat de afdeling Inspectoraat en verontreinigde bodem toe verder te gaan met de projecten inzake digitale transformatie.

Zie ook vorige e-news inzake QR codes

Meer info over de procedure in geval van overtreding?

Raadpleeg onze webpagina’s en onze video " AAndachtiG voor milieu-inbreuken ! op onze website.

Datum van de update: 10/11/2020