Het openbaar onderzoek over het geïntegreerde Lucht-Klimaat-Energieplan van 25 mei tot 31 juli

15/05/2015

Het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing (BWLKE), dat in 2013 werd goedgekeurd, beoogt tegen 2025 de uitstoot van broeikasgassen in het Gewest met 30% te beperken. Daarmee gaat het verder dan het Europese streefdoel. Het wetboek voorziet in de goedkeuring van een instrument dat van essentieel belang is voor het bereiken van de doelstellingen: het Lucht-Klimaat-Energieplan.

Dat plan beoogt de bescherming van ons leefmilieu en dus onze gezondheid, maar ook van de kwaliteit van onze leefomgeving. Het Plan wordt onderworpen aan een openbaar onderzoek van 25 mei tot 31 juli: uw mening interesseert ons!

Raadpleeg de volledige documenten die u hieronder vindt, maar ook in uw gemeentehuis of in het informatiecentrum van Leefmilieu Brussel. Geef uw mening via brief of e-mail.

Het Plan behandelt de thema’s lucht, klimaat en energie via 9 hoofdlijnen die telkens moeten bijdragen tot de verwezenlijking van de gewestelijke doelstellingen.

  1. Bouwen en renoveren

De Brusselse markt voor duurzaam bouwen stimuleren en de renovatie van bestaande gebouwen aanmoedigen.

  1. Vervoer

De mobiliteitsvraag beheersen en rationaliseren, het openbaar vervoer ontwikkelen en zachte mobiliteit bevorderen.

  1. Economie, leefmilieu en werkgelegenheid

Het leefmilieu: een bron van kansen voor bedrijven en voor de werkgelegenheid. Van Brussel de Belgische en Europese hoofdstad van ondernemingszin en innovatie maken, bijvoorbeeld via de kringloopeconomie.

  1. Stadsplanning

De stadsinfrastructuur aanpassen om de bevolkingsgroei op te vangen.

  1. Nieuwe consumptiepatronen

Een duurzaam aankoopbeleid en het verbruik van milieuvriendelijkere producten promoten.

  1. Aanpassing aan de klimaatverandering

Ervoor zorgen dat het Gewest minder kwetsbaar is voor de gevolgen van de klimaatverandering, zoals het toegenomen overstromingsrisico en het fenomeen van stedelijke hitte-eilanden.

  1. Luchtkwaliteit

De modelleringstools verbeteren, evenals de follow-up van bepaalde probleemplekken zoals tunnels.

  1. Deelname aan internationale engagementen

Thermische en fotovoltaïsche zonne-energie, warmtekrachtkoppeling met biobrandstoffen en geothermische energie ontwikkelen, en biomassa in grote stedelijke installaties valoriseren.

  1. Strijd tegen energiearmoede

De impact van het energie- en klimaatbeleid op de meest kwetsbare personen meten, om hen gerichte sociale hulp te bieden. 

Datum van de update: 25/01/2016