Het inspectiewetboek: een nieuw wetsinstrument ten dienste van de Brusselaars en hun leefmilieu (professionnels)

04/07/2014

Het nieuwe inspectiewetboek vereenvoudigt een hele reeks bestaande wetteksten. De wijzigingen in dit wetboek hebben een weerslag op de dagelijkse leefwereld van de Brusselaars want er staan krachtigere bepalingen in inzake: 

 

 

  • natuurbehoud;
  • afvalpreventie en -beheer;
  • bescherming van oppervlakte- en grondwater;
  • beheer en sanering van verontreinigde bodems;
  • bescherming van bossen en wouden;
  • milieuvergunningen;
  • lawaaibestrijding in de stadsomgeving;
  • bescherming van lucht, klimaat en energie...

Nieuw

Met het oog op meer coherentie brengt dit instrument overigens twee wetteksten met betrekking tot milieu-inspectie en –aansprakelijkheid samen. Doel is de verschillende types van verontreiniging door een doorgedreven didactische en dialooggerichte begeleiding  te voorkomen en het hoofd te bieden.

De Brusselaars hebben bijvoorbeeld de volgende hulpmiddelen tot hun beschikking staan:

  • straffen op niet-naleven van de wetgeving die efficiënter zijn en meer in verhouding staan. Zo kan men een dwangsom vorderen wanneer een bevel tot stopzetting van een overtreding zonder reactie blijft ondanks onze begeleiding, ...
  • stevigere verweermiddelen.

Meer informatie

Raadpleeg de tekst van het wetboek in het Belgisch Staatsblad van 18 juni 2014.

Datum van de update: 29/07/2019