Het BWLKE “parkeren” voldoet aan de Europese regels (professionnels)

13/05/2015

Het BWLKE is op 05/02/2014 in werking getreden. De vzw « Federatie van de Belgische Parkings » en de «Beroepsvereniging van de vastgoedsector» dienden samen een beroep tot vernietiging van deze wetgeving in. Het Grondwettelijk Hof heeft dat beroep verworpen.

Het arrest bepaalt dat de regels die het Brusselse parlement en de Brusselse regering hebben ingevoerd wettelijk waren en dat de doelstellingen die door het BWLKE worden nagestreefd, beantwoorden aan de Europese bepalingen over de beperking van de uitstoot van vervuilende gassen, met name van fijne deeltjes (PM10).

Het BWLKE streeft er immers naar het gebruik van de auto tussen woon- en werkplaats te beperken door in te spelen op een van de voornaamste stimuli voor dat autogebruik: de mogelijkheid om gratis te kunnen beschikken over een parkeerplaats op het werk. De parkeerplaatsen hebben immers een aanzuigeffect en het aantal ervan beperken zal een invloed hebben op het verplaatsingsgedrag. De druk van de auto zal afnemen. Hier wordt ook de link met de doelstellingen van het Irisplan 2 gelegd.

Raadpleeg het arrest nr. 170/2014 van 27 november 2014 van het Grondwettelijk Hof.

 

Datum van de update: 10/01/2022