Heropening van de speeltuinen

27/05/2020

Conform de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad heeft Leefmilieu Brussel vanaf deze woensdag 27 mei de speeltuinen in de gewestelijke groene ruimten heropend.

De toegang tot de speeltuinen blijft wel onderworpen aan bepaalde veiligheidsmaatregelen, die door de NVR worden opgelegd:

  • het maximumaantal kinderen: 20 (behalve indien bij grotere speeltuinen een groter aantal is vermeld); 
  • de maximumleeftijd:  12 jaar (behalve als het reglement van de speeltuin een lagere leeftijd vermeldt);
  • de social distancing van 1m50 die door de begeleiders moet worden nageleefd. 

Zoals gewoonlijk zijn het de ouders of begeleiders die verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van de kinderen.  Ze moeten dus ook toezien op de naleving van deze maatregelen.

De rol van de parkwachters

Sinds het begin van de covid-19-crisis staat het terreinpersoneel van Leefmilieu Brussel, en in het bijzonder de parkwachters, op de eerste rij om de Brusselaars die van hun groene ruimten willen gebruikmaken in de beste omstandigheden te verwelkomen. 

Ze worden opnieuw gemobiliseerd om vanaf vandaag de opening van de speeltuinen in de best mogelijke omstandigheden te laten verlopen. 

Het is evenwel belangrijk eraan te herinneren dat hun rol eerst en vooral preventief is en voornamelijk gebaseerd op sensibilisering.  Ze zullen de toegang tot de speeltuinen in de mate van het mogelijke filteren en ervoor zorgen dat de gebruikers de regels respecteren.  Ze zullen evenwel niet in staat zijn om alles te controleren en zijn niet bevoegd om te verbaliseren bij inbreuken.  

Het goede verloop van de quarantaine, en vandaag de fases van de exitstrategie, berust ook en vooral bij het wederzijds vertrouwen en respect tussen de parkwachters en de gebruikers van de groene ruimten.

Evaluatie van de situatie

De ploegen op het terrein worden gevraagd verslag uit te brengen over de situatie in hun groene ruimte (toeloop, naleving van de veiligheidsmaatregelen, ...). Voor elk park zal een regelmatige evaluatie gebeuren, die indien nodig kan leiden tot een aanpassing van de onthaalstrategie of zelfs de sluiting van bepaalde speeltuinen.

Datum van de update: 27/05/2020