Grondwaterwinningen en geothermie : nieuws (professionnels)

28/03/2019
photo captage d'eau

U werkt in de bouwsector ? U baat een grondwaterwinning uit ? U bent een dienst stedenbouw of een milieudienst van het Gewest of van 1 van de Brusselse gemeentes ?

Op 1 april 2019 is een nieuwe wetgeving van kracht die u aanbelangt. Goed nieuws: erop bedacht om uw taak te vergemakkelijken, stelt Leefmilieu Brussel een serie hulpmiddelen en datasets ter beschikking onder andere voor de aanvragen van tijdelijke winningen, permanente winningen en winningen/herinjecties in het kader van open geothermische systemen.

Wat er verandert 

Een milieuvergunning voor elk type grondwaterwinning

Voortaan is voor elk type van grondwaterwinning een milieuvergunning vereist : bemalingen, pompproeven, permanente winningen en grondwateronttrekkingen in het kader van open geothermische systemen.

Er zijn geen vrijstellingen meer voor :

 • Bemalingen van minder dan 96 m³ / dag
 • Pompproeven van minder dan 2 maanden.

Nieuwe rubriek 62

N° Rub.

Benaming

Klasse

Sleutelwoord

62.1

Bronbemalingen die worden uitgevoerd in het kader van openbare of private bouwkundige of civieltechnische werken

 

Bemaling

 
 1. buiten een Natura 2000 gebied

IC

 
 
 1. binnen een  Natura 2000 gebied

ID

 

62.2

Pompproeven die worden uitgevoerd om de kenmerken van de aangeboorde watervoerende laag te bepalen

 

Pompproef

 
 1. buiten een Natura 2000 gebied

IC

 
 
 1. binnen een  Natura 2000 gebied

ID

 

62.3

Grondwaterwinningen andere dan degene die worden vermeld onder 62.1 en 62.2 

 

Grondwaterwinning

 
 1.  met een debiet lager dan of gelijk aan 500 m³/jaar

IC

 
 
 1. met een debiet van meer dan 500 m³/jaar maar lager dan of gelijk aan 30.000 m³/jaar

2

 
 
 1. met een debiet van meer dan 30.000 m³/jaar maar lager dan 20.000 m³/dag

IB

 

62.4

Geothermische installaties 

 

Boring (geothermie)

 
 1. gesloten geothermische systemen (geothermische sondes)

IC

 
 
 1. open geothermische systemen

IB

 

62.5

Installaties of systemen voor het kunstmatig aanvullen van watervolumes van minder dan of gelijk aan 20.000 m³/dag

IB

Kunstmatige aanvulling

Administratieve vereenvoudiging

 1. Vanaf nu is slechts één enkele vergunning nodig : een aangifte of een milieuvergunning voor rubriek 62 in de zin van de Ordonnantie milieuvergunningen van 5/6/1997.
   
 2. Eén enkel contact : Leefmilieu Brussel
  Leefmilieu Brussel centraliseert alle informatie met betrekking tot grondwaterwinningen om :
  -  een globaal overzicht te hebben op de kwantitatieve opvolging van de Brusselse grondwaterlichamen ;
  -  de rapporteringsverplichting, opgelegd door Europa, na te leven ;
  -  de informatie sneller te kunnen verspreiden.

Nuttige hulpmiddelen

Leefmilieu Brussel biedt een reeks hulpmiddelen en datasets die onder meer nuttig zijn voor aanvragen van tijdelijke grondwaterwinningen, permanente grondwaterwinningen en winning/herinjectie in het kader van open geothermische systemen:

Om alles te weten te komen over de thema’s met betrekking tot geologie en hydrogeologie in het Brussels Gewest, raadpleeg onze website.

Ondernemersgidsen

Binnenkort beschikt u over 3 ondernemersgidsen die de exploitatievoorwaarden verduidelijken:

Een gids voor de bemalingen en pompproeven

 • Een gids voor de permanente winningen
 • Een gids voor de grondwateronttrekkingen in het kader van open geothermische systemen

Meer info ?

Datum van de update: 25/07/2019

Contact: 

Voor alle andere informatie kunt u gebruikmaken van ons contactformulier.

Leefmilieu Brussel
Afdeling Vergunningen en partnerschappen
Thurn & Taxis-site
Havenlaan 86C/ 3000
1000 Brussel