Effectenstudies en tijdschema LEZ 2025-2035: op weg naar Low Emission Mobility !

25/06/2021

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wil tegen 2050 klimaatneutraal zijn en tegelijk de luchtkwaliteit verbeteren. Om dit te bereiken, heeft de regering zich tot doel gesteld om voertuigen met verbrandingsmotoren (diesel, benzine en lpg) geleidelijk te bannen en om de transitie naar emissiearme mobiliteit te versnellen. 

In dit verband zijn de volgende mijlpalen in het nu vastgelegd tot 2035. Dit tijdschema is op 24 juni 2021 door de Gewestregering in eerste lezing goedgekeurd. Deze LEZ-kalender is uitgebreider dan de vorige en heeft ditmaal betrekking op alle gemotoriseerde voertuigen: auto's, (mini)bussen/autocars en bestelwagens, maar ook tweewielers en vrachtwagens (+3,5t), vanaf 2025. Parallel met dit tijdschema is ook een ontwerp van roadmap opgesteld om dit beleid uit te voeren en vooruitgang te boeken bij het plannen, stimuleren en beheren van deze transitie. Met dit document kan de geleidelijke afschaffing van verbrandingsmotoren ingezet worden, en dit op een eerlijke, inclusieve, efficiënte en gecoördineerde manier en met alle betrokkenen.

Strategie gebaseerd op de resultaten van verschillende studies 

Na een brede raadpleging van alle belanghebbenden in 2019 heeft Leefmilieu Brussel in 2020 verschillende studies uitgevoerd om alle effecten te analyseren van een transitie naar een emissiearme mobiliteit. De resultaten van deze studies vormen een solide wetenschappelijke basis voor de ontwikkeling van het tijdschema en het ontwerp van de roadmap. 

In dit verband hebben de studies aangetoond dat de transitie naar emissiearm vervoer en de uitvoering van het Good Move-plan zeer gunstig zullen zijn voor de gezondheid van de Brusselaars. De verwachte verbetering van de luchtkwaliteit zal 100-110 vroegtijdige sterfgevallen per jaar voorkomen, het aantal NO2-gerelateerde ziekten met 25% doen dalen en 100-350 miljoen euro aan gezondheidsgerelateerde kosten besparen. Vooral de meest kwetsbare personen (bejaarden, kinderen enz.) zullen van deze verbetering profiteren. 
Bovendien blijkt uit prognoses dat het geleidelijke verbod op diesel en vervolgens benzine, in combinatie met de vermindering van het verkeer zoals voorzien in het Good Move-plan, kan leiden tot een vermindering van de CO2-uitstoot door het vervoer in het Brussels Gewest met 65% tot 75% tegen 2030 (in vergelijking met een scenario zonder uitstap uit verbrandingsmotoren en zonder Good Move). Dit kan een belangrijke bijdrage leveren tot de doelstelling van klimaatneutraliteit die het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tegen 2050 wil bereiken. 

Uit de studies blijkt ook dat de meest relevante technologische keuze voor de toekomst de elektrificatie van voertuigen is. Uit een vergelijkende analyse van de milieueffecten over de gehele levensduur van alle verschillende soorten brandstoffen en motoriseringstechnologieën blijkt dat er twee oplossingen zijn om het gemotoriseerde vervoer te decarboniseren: vermindering van het gewicht (waardoor minder energie nodig is, ongeacht de gebruikte brandstof) en elektrificatie (de elektromotor is veel efficiënter en maakt het gebruik van minder koolstofintensieve energiebronnen mogelijk). Tegelijkertijd is het een prioriteit om het gebruik van de auto verder terug te dringen en de voorkeur te geven aan actieve (lopen, fietsen) en collectieve vervoerswijzen (deelauto's en openbaar vervoer), om de impact van het vervoer te verminderen en de stad duurzamer te maken. Maar de elektrificatie van de motorvoertuigen die nog op de weg zijn, blijft een winnende strategie en het Brussels Gewest bereidt zich voor om deze transitie op een ambitieuze en doordachte manier aan te vatten.

Alle resultaten van de studies kunnen worden geraadpleegd op de pagina ‘Strategie Low Emission Mobility’.

Begeleidende maatregelen 

Deze transitie naar emissiearme mobiliteit brengt uiteraard grote uitdagingen met zich en vergt begeleidende maatregelen. De roadmap brengt deze in kaart en stelt een strategie voor om ze aan te pakken. Verschillende initiatieven zijn al uitgevoerd: een sterke visie om de oplaadinfrastructuur voor elektrische voertuigen in het Gewest te ontwikkelen; de verplichting voor lokale en regionale overheden om vanaf 2025 voertuigen aan te kopen zonder directe uitstoot; de omkadering van bedrijven en overheden via vervoerplannen en de ondersteuning via de Mobility & Fleet Facilitator; en niet te vergeten de LEZ en begeleidende maatregelen zoals de Brussel'Air-premie en de Mobiliteitscoach voor particulieren, en de premie voor de vervanging van lichte bedrijfsvoertuigen voor professionals. Om deze transitie mogelijk te maken, zullen de reeds uitgevoerde maatregelen uitgebreid worden met nieuwe maatregelen, die nog worden bestudeerd en in samenspraak met het betrokken publiek worden uitgewerkt.

Samen voor een duurzamere mobiliteit in het Brussels Gewest!

Meer info: 

Datum van de update: 15/07/2021