Eerste positieve balans voor de Lage-emissiezone!

17/05/2019
Panneau Zone LEZ

2018 vormde de eerste fase van de Lage-emissiezone: het verbod had enkel betrekking op de oudste dieselvoertuigen. Aangezien de toelatingscriteria elk jaar strenger worden, zal de impact van de LEZ op het wagenpark en de luchtkwaliteit de komende jaren zijn volle draagwijdte kennen. De LEZ had in 2018 betrekking op ongeveer 2 300 voertuigen die waren ingeschreven in het Brussels Gewest en op 19 000 voertuigen in 2019. In 2020 zal het gaan om 65 000 voertuigen, in 2022 en 2025 om nog meer.

Eerste vaststellingen

Na één jaar werking stellen we een duidelijk effect van de LEZ vast op het aantal oude diesels dat in het Gewest rijdt. Voor er boetes werden verstuurd, tussen juli en september 2018, telden we gemiddeld 149 voertuigen in overtreding per dag. Sinds er boetes werden verstuurd, tussen oktober en december 2018, waren er gemiddeld 45 voertuigen in overtreding per dag. Het aantal voertuigen in overtreding daalde dus met bijna met 70% tussen begin en eind 2018, met een kantelpunt op 1 oktober, de dag waarop de eerste boetes werden uitgeschreven.

De verandering in samenstelling van het wagenpark dat in Brussel rijdt, gaat gepaard met een vermindering van de uitstoot van stikstofoxiden (NOx) en van fijn stof PM2.5. Tussen juni en december 2018 daalden de emissies van de Belgische personenwagens die rondrijden met 4,7% voor de NOx en met 6,4% voor de PM2.5. Die afnames zijn sterker in vergelijking met de natuurlijke evolutie van het wagenpark. We kunnen dus veronderstellen dat de LEZ een rol speelt in deze afnames. Zoals berekent in de prognoses, zal dit op een langere termijn bijdragen tot een verbetering van de luchtkwaliteit voor alle Brusselaars. Uit die prognoses bleek dat de Europese normen inzake luchtkwaliteit in 2020 gerespecteerd zullen worden in alle meetstations die gerapporteerd worden aan de Europese Unie, wat niet geval zou zijn geweest als er geen LEZ was ingevoerd.

In de komende jaren zal de impact van de LEZ nog vergroten, aangezien het aantal voertuigen dat geweerd zal worden, sterk zal stijgen. Het is dus belangrijk om nog verder in te zetten op de maatregelen die de door de LEZ getroffen automobilisten helpen bij het overstappen op andere vervoerswijzen zoals het stappen, de fiets, het openbaar vervoer en autodelen.

Neem kennis van het volledige evaluatieverslag staat op de website www.lez.brussels

Datum van de update: 25/07/2019