Een plan-milieueffectrapportage (plan-MER) voor het Beleidsplan Ruimte van de provincie Vlaams-Brabant: reageer voor 31/1/2020

06/12/2019

De provincie Vlaams-Brabant publiceerde een conceptnota als belangrijke tussenstap naar een Beleidsplan Ruimte Vlaams-Brabant (BRVB). Dat Beleidsplan vervangt het Ruimtelijk Structuurplan Vlaams-Brabant (RSVB). Het zal de visie op de ruimtelijke ontwikkeling in de provincie Vlaams-Brabant voor de lange en middellange termijn bevatten. Iedereen kan de conceptnota raadplegen.

Om de mogelijke effecten van dit plan op mens en milieu in kaart te brengen, is een procedure voor een plan-milieueffectrapportage opgestart. Een eerste stap daarin is de publicatie van een kennisgevingsnota.

Die kennisgevingsnota beschrijft het plan en stelt ook voor hoe de milieueffecten van het plan in het uiteindelijke plan-MER beschreven en bestudeerd zullen worden. Milieueffecten zijn onder meer effecten op de gezondheid en veiligheid van de mens, op mobiliteit en ruimtelijke ontwikkelingen, en op bodem, water, lucht, fauna, flora, landschap en geluid.

Vanuit jouw kennis van de omgeving kan jij de milieueffecten aangeven die volgens jou extra onderzocht moeten worden. Je kan ook aangeven hoe dat onderzoek het best kan gebeuren. Bovendien kan je voorstellen formuleren voor mogelijke locatie- of inrichtingsalternatieven.

Je wordt daarom van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de inspraakprocedure.

Waar vind je de documenten?

De kennisgevingsnota kan je hier downloaden of bekijken: kennisgeving (.pdf)

De conceptnota voor het Beleidsplan Ruimte Vlaams-Brabant én de bijhorende, volledig verklaarde kennisgevingsnota inzake de milieueffectenrapportage liggen tot en met 14/2/2020 ter inzage op het provinciehuis van Vlaams-Brabant en bij de 65 gemeentehuizen in de provincie Vlaams-Brabant.

Je kan de conceptnota én de kennisgevingsnota ook online bekijken op ruimtevoorvlaamsbrabant.be. Daar vindt u tevens de procesinformatie over de opmaak van het Beleidsplan Ruimte Vlaams-Brabant. Ook toekomstige inspraak- en participatie-initiatieven zullen daar aangekondigd worden.

Tot wanneer kan je reageren?

Reacties op de conceptnota (zoals vragen om bijkomende informatie, opmerkingen of suggesties) moeten schriftelijk bezorgd worden, uiterlijk 14/2/2020. Voor de kennisgevingsnota moeten de reacties binnen een wettelijke termijn van 60 dagen (uiterlijk 31/1/2020) bezorgd worden. Geef telkens aan op welk document je reageert: conceptnota, kennisgevingsnota, of beiden.

Hoe kan je reageren?

  • per e-mail aan ruimtelijkeplanning@vlaamsbrabant.be;
  • per aangetekend schrijven aan de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant, Provincieplein 1, 3010 Leuven;
  • door afgifte tegen ontvangstbewijs op het Provinciehuis, Provincieplein 1, 3010 Leuven;
  • reacties op de kennisgevingsnota kunnen ook rechtstreeks aan het Team Mer bezorgd worden, via het digitaal inspraakformulier, per e-mail naar mer@vlaanderen.be,of via een schrijven naar het Departement Omgeving, Team Mer (Plan-MER PL0260), Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel.
Datum van de update: 06/12/2019