Een nieuwe regelgeving voor stormbekkens wordt van kracht

30/08/2019

Om tegemoet te komen aan de vraag van bepaalde gemeenten in het kader van de preventie van overstromingsrisico's, heeft Leefmilieu Brussel een ontwerpwetgeving opgesteld die een duidelijk en samenhangend kader op gewestelijk niveau moet bieden voor de exploitatie en het onderhoud van stormbekkens.

In dat verband werd het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 23 mei 2019 tot regeling van het inplanten, de exploitatie en de controle van stormbekkens op 23 mei 2019 goedgekeurd. Het wordt van kracht op 1 september 2019.

Wat is het toepassingsgebied van dit nieuwe besluit?

De nieuwe regelgeving is van toepassing op stormbekkens met een opvangcapaciteit voor regenwater van 10 m³ of meer. Stormbekkens worden er gedefinieerd als ondergrondse of bovengrondse kunstwerken met kunstmatige wanden, ontworpen om het regenwater tijdelijk geheel of gedeeltelijk op te slaan en vervolgens gecontroleerd vrij te geven (of ze nu al dan niet gedeeltelijk infiltrerend zijn). Uit deze definitie volgt dat de volgende installaties buiten het toepassingsgebied van dit besluit vallen:

  • de meeste 'alternatieve' systemen voor een geïntegreerd regenwaterbeheer (over het algemeen in de open lucht en begroeid zoals aanbevolen door het 'Regennetwerk'),
  • infrastructuren van bufferopslag van stedelijk afvalwater (zoals de stormbekkens van de BMWB en VIVAQUA), evenals
  • regenwateropslagtanks, uitsluitend met het oog op de terugwinning ervan.

Stormbekkens, een nieuwe ingedeelde inrichting die onderworpen is aan een milieuaangifte

Het besluit voegt een nieuwe rubriek toe aan de lijst van ingedeelde inrichtingen: rubriek 179. Afzonderlijk beschouwd zal een stormbekken dat voldoet aan de criteria van het besluit in de toekomst onderworpen zijn aan een milieuaangifte (klasse 3), wat veronderstelt dat de gemeenten bevoegd zijn om dit type dossier te behandelen.

Wanneer het stormbekken deel uitmaakt van een groter project met andere ingedeelde inrichtingen, is de bevoegde overheid om kennis te nemen van de aanvraag hetzij Leefmilieu Brussel, hetzij de gemeente, naargelang van de kenmerken van de aanvraag.

Vanaf wanneer is deze nieuwe regelgeving van toepassing?

Het besluit treedt in werking op 1 september 2019. Er moet echter een onderscheid worden gemaakt tussen bestaande stormbekkens en toekomstige bouwwerken (d.w.z. die waarvoor de vergunningsaanvraag na 1 september 2019 zal worden ingediend).

  • Voor stormbekkens die reeds bestaan op 1 september 2019 en met een capaciteit van 10 m³ of meer, zal de eigenaar van het bouwwerk verplicht zijn om het aan te geven aan de gemeente of om zijn milieuvergunning aan te passen binnen 6 maanden na de inwerkingtreding (d.w.z. vóór 1 maart 2020), in overeenstemming met de ordonnantie betreffende de milieuvergunningen, wanneer een nieuwe inrichting wordt opgenomen op de lijst van ingedeelde inrichtingen (artikel 7, § 3, 4°). Deze bouwwerken zijn dan onderworpen aan de hierboven vermelde en in de artikelen 5 en 6 van het besluit bedoelde voorschriften inzake het onderhoud en de periodieke controle.
  • Toekomstige stormbekkens moeten dan weer voldoen aan de stedenbouwkundige voorschriften die van kracht zijn op het ogenblik van de indiening van de aanvraag en aan de voorwaarden van toegankelijkheid, controle (voorafgaand en periodiek) en onderhoud zoals bepaald in de artikelen 4 tot 6 van dit besluit.
Datum van de update: 30/08/2019

Contact: 

Wenst u extra informatie, neem dan zeker contact op via eau_water@environnement.brussels.