Een nieuw besluit over de bodempremies om particulieren en ondernemingen te helpen bij de sanering van hun terrein (professionnels)

12/05/2014

De eigenaars en exploitanten van een perceel dat mogelijk vervuild is en die niet verantwoordelijk zijn voor die “weesvervuiling” mogen zich verheugen. Voortaan zullen ze meer financiële steun kunnen genieten voor de onderzoeken en bodemsaneringswerkzaamheden. Het nieuwe « premiebesluit » dat recent werd goedgekeurd, heeft immers betrekking op een bredere waaier aan onderzoeken en werkzaamheden dan voorheen en omvat tevens een verhoging van de maximumbedragen die tot nog toe van toepassing waren.

Financiële steun bij weesvervuiling

De ordonnantie van 5 maart 2009 betreffende het beheer en de sanering van verontreinigde bodems voorziet onderzoeken en bodemsaneringen waarvan de kosten vaak hoog zijn en die moeilijk kunnen worden gedragen door de eigenaars en exploitanten die niet verantwoordelijk zijn.
Om hen financieel te helpen, had de ordonnantie voorzien in de invoering van een financieringsmechanisme met de toekenning van premies. Een besluit uit 2007 kende premies toe voor bepaalde onderzoeken, uitgevoerd overeenkomstig de ordonnantie en waardoor weesvervuiling aan het licht kwam. Die premies dekten 60 % van de kosten, met een maximumbedrag van 2.200 € per onderzoek. Iemand die de drie gedekte onderzoeken moest uitvoeren, kon zo aanspraak maken op een totale premie van 6.600 €. Natuurlijke personen en rechtspersonen genoten dezelfde premies.

Een nieuw en voordeliger stelsel

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering wil bredere en omvangrijkere steun bieden aan de personen die ter zake verplichtingen hebben en die niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor een bodemverontreiniging. Daarom heeft ze het toepassingsdomein van de onderzoeken dat recht geeft op een premie uitgebreid. Natuurlijke personen krijgen daarbij prioriteit.
Het nieuwe besluit voegt aan de onderzoeken die voorheen werden gedekt (verkennend bodemonderzoek, het gedetailleerd onderzoek en het risico-onderzoek) de eindbeoordeling, de risicobeheersvoorstellen, de saneringsvoorstellen en beperkte saneringsvoorstellen toe. De steun voor bodemonderzoeken wordt bovendien met 10 % verhoogd als het terrein waarop de premieaanvraag betrekking heeft zich in de perimeter van de Ruimte voor Versterkte Ontwikkeling van de Huisvesting en de Renovatie (RVOHR) bevindt.

Behandelingswerken van bodemverontreiniging

Een andere, niet minder belangrijke, nieuwigheid in dit besluit heeft betrekking op de financiering van de behandelingswerken van bodemverontreiniging: het percentage van de kosten die worden gedekt, gaat naar 80 %. Als de werkzaamheden een, eventuele beperkte, sanering omvatten, wordt het steunpercentage met 10 % verhoogd.

De volgende tabel geeft een overzicht van de onderzoeken en werkzaamheden waarop het nieuwe besluit betrekking heeft, alsook van de nieuwe maximumbedragen voor stelsel 1 (natuurlijke personen) en voor stelsel 2 (rechtspersonen).
 

Percentage steun
Maximumbedrag

 
Verkennend bo-demonderzoek, gedetailleerd on-derzoek, risico-onderzoek, eind-beoordeling.Risicobeheersvoorstellen, de saneringsvoorstellen en beperkte sanerings-voorstellen Behandelingswerken
Stelsel 1 70 %
3.500€
 70 %
4.000€
 80 %
32.000€

 
Stelsel 2 60 %
3.000€
 60 %
3.500€
 70 %
28.000€

 

Ongeveer 15.000 percelen zijn in de inventaris van de bodemtoestand opgenomen en vallen potentieel onder dit nieuwe systeem voor financiële steun. 

Er wordt een jaarbudget van 1,5 miljoen euro voor vrijgemaakt.

 

Datum van de update: 09/11/2014