Een controlecommissie voor de bodemverontreinigingsdeskundigen en bodemsaneringsaannemers

09/12/2016

Heeft u een beroep gedaan op een bodemverontreinigingsdeskundige of een bodemsaneringsaannemer en heeft u klachten? 

Vanaf januari 2017 kunt u met deze klachten terecht bij de controlecommissie die de Brusselse regering heeft opgericht om de kwaliteit van de diensten die door deze twee sectoren worden aangeboden nog te verbeteren.

De opdrachten van deze commissie zijn:

  • enerzijds de klachten van iemand die verplichtingen heeft tegen zijn deskundige of aannemer objectiveren en anderzijds de eventuele beslissingen van intrekking of opschorting van de erkenning of registratie verduidelijken in geval van een ernstige tekortkoming t.o.v. de bodemordonnantie en haar uitvoeringsbesluiten;
  • de motivering van de beslissingen van Leefmilieu Brussel inzake de intrekking of de opschorting van de erkenning of registratie versterken door de professionelen zelf hierbij te betrekken, ook al zal het advies van de commissie enkel een advies en niet-bindend blijven.

Samenstelling

De commissie zal samengesteld zijn uit, ter zake deskundige, medewerkers van Leefmilieu Brussel en leden van organisaties die de betrokken deskundigen en aannemers vertegenwoordigen. Deze gemengde samenstelling zal de commissie toelaten haar adviezen in alle objectiviteit uit te brengen. 

De leden zullen worden aangewezen door de minister van Leefmilieu.

Bevoegdheden

De commissie zal bevoegd zijn om op verzoek van Leefmilieu Brussel een gemotiveerd en niet-bindend advies uit te brengen over elke klacht van iemand die verplichtingen heeft tegen een bodemverontreinigingsdeskundige of bodemsaneringsaannemer m.b.t. de toepassing van de wetgeving over verontreinigde bodems. Het gaat om een mogelijkheid voor Leefmilieu Brussel, dat vrij kan oordelen over de opportuniteit ervan.

Het zal gaan om klachten over verplichtingen en technische procedures, d.w.z. de verplichtingen en procedures bedoeld door de geldende wetgeving over het beheer van verontreinigde bodems. Klachten over inbreuken, rechten, imago of commerciële klachten over de niet-betaling van facturen of andere commerciële geschillen zullen bijvoorbeeld niet in aanmerking komen. 

Werking

De commissie vergadert minstens tweemaal per jaar. De mandaten in de commissie worden niet vergoed.

De commissie kan elke getuige, elke deskundige of elke persoon uitnodigen die zij nuttig acht om informatie te verstrekken in het kader van haar bevoegdheid om advies uit te brengen. Zo kan de persoon die het voorwerp is van een klacht of een intrekkings- of opschortingsprocedure ook worden gehoord indien hij/zij dat wenst. Hij/zij zal ook op de hoogte worden gebracht van het feit dat hij/zij zich kan laten bijstaan door een raadsman of –vrouw en toegang kan krijgen tot de inhoud van de klacht.

Het advies moet worden uitgebracht binnen de 2 maanden vanaf de ontvangstdatum van het ontvankelijk verzoek. Na deze termijn kan Leefmilieu Brussel geen rekening meer houden met de formaliteit van dit advies.

Het gaat in elk geval om een gemotiveerd en niet-bindend advies. Dat betekent dat noch Leefmilieu Brussel noch de minister gebonden zijn door dit advies. Dit advies heeft tot doel bepaalde punten te verduidelijken voor Leefmilieu Brussel en de minister.   Het kan nuttig zijn dit toe te voegen aan het dossier dat door Leefmilieu Brussel aan de minister zal worden voorgelegd.

De commissie kan een huishoudelijk reglement opstellen dat op de website van Leefmilieu Brussel kan worden gepubliceerd.

De commissie zal operationeel zijn vanaf januari 2017 en zal haar werkzaamheden beginnen door de goedkeuring van het huishoudelijk reglement. 

Datum van de update: 12/12/2016

Contact: