Een Aves-publicatie over de follow-up van de algemene vogelsoorten in Brussel

26/06/2014
Cover van de magazine

In het raam van het programma voor de follow-up van de Brusselse avifauna wordt, op vraag van Leefmilieu Brussel, de evolutie van het statuut van de broedvogels in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sinds 1992 gevolgd door vrijwilligers van de vogelvereniging Aves.

De vogels worden gevolgd door wat men de methode van de “luisterpunten” noemt. In de praktijk begeven vrijwillige ornithologen zich tweemaal per jaar, tijdens het broedseizoen, naar een van de 99 vaste observatiepunten die verspreid liggen over de groene ruimten van de agglomeratie. Per bezoek worden gedurende 15 minuten alle vogels genoteerd die worden gehoord of gezien. Een analyse van alle informatie geeft dan informatie over de gewone broedvogels, de sedentaire soorten en de trekvogels.

De follow-up door Aves omvat ook het bemonsteren van watervogels, het inventariseren van de boerenzwaluwen en de jaarlijkse tellingen van parkietenpopulaties.

Anderzijds worden ook geregeld nieuwe projecten opgezet.

De resultaten van die verschillende studies zijn gepubliceerd in de eerste twee jaarlijkse brochures « Brussels vogelnieuws », uitgegeven door Leefmilieu Brussel en Aves. 

Naast de nieuwe resultaten van de follow-up van de gewone avifauna in Brussel is de derde brochure ook gewijd aan de gierzwaluw en de zwaluwen in de agglomeratie.

Meer info over de publicaties 

De atlas van broedvogels in Brussel (2000-2004), die in 2007 is verschenen, kan online worden besteld opwebsite van Aves. (enkel in het Frans)

Datum van de update: 12/10/2017