Door het Kattebroek en het Koning Boudewijnpark stroomt een nieuwe Molenbeek

07/07/2015

Het herstel van de natuurlijke loop van de Molenbeek, doorheen het Koning Boudewijnpark en het Kattebroek past in de dynamiek van een algemeen regionaal beleid rond waterbeheer (Blauw Netwerk) omdat het een herwaardering van ecologische, landschappelijke en recreatieve functies koppelt aan een zuiver beheer met onder meer de aanleg van een overloopgebied om overstromingen bij hevige regenval te vermijden.

De Molenbeek ontspringt in Vlaanderen, ten westen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, loopt eerst langs de grens tussen de twee gewesten en steekt dan de grens over om daar te verdwijnen in het rioleringssysteem.

Ecologische en landschappelijke waarde

Het belangrijkste doel van de gerealiseerde investering in de Molenbeek was om het schone water te scheiden van het afvalwater en door een nieuwe bedding te laten stromen, waarbij de Molenbeekvallei in zijn natuurlijke staat werd hersteld en de continuïteit van de waterloop in het Brussels gedeelte werd gegarandeerd.

De verwachtingen werden ingelost, met in totaal 600 m waterloop die opnieuw bovengronds stroomt en het herstel van het vochtig valleilandschap. De ecologische ontwikkeling van twee groengebieden met hoog ecologisch potentieel, het Kattebroek en fase 1 van het Koning Boudewijnpark dat geklasseerd is als "Natura 2000"-gebied, maakt ook deel uit van de investering.

Bovendien past het project in een toekomstvisie die het lokale overstijgt, want op termijn zou men de beek willen voeden met water afkomstig uit het Vlaamse Gewest, ervoor zorgen dat de beek het gezuiverde water van plaatselijke wegen kan opvangen enz.

ScaldWIN

Het nodige geld voor die realisaties komt van het ScaldWIN-project, dat de verbetering van de waterkwaliteit wil bevorderen via ecologisch herstel en dus groengebieden wil herstellen in hun natuurlijke staat. Zo konden gemakkelijker en sneller de nodige partnerschappen voor de werken worden gesloten, dankzij de dynamiek en de Europese financiering via Interreg IVB NWE.

Vooruitzichten

Dit grote project vormt een belangrijke stap naar de eventuele toekomstige aansluiting van de Molenbeek stroomopwaarts van het Koninklijk Domein en met het Zeekanaal Brussel-Schelde, waardoor het opvang- en zuiveringsnetwerk duurzaam zou worden ontlast. Deze werken spelen dus een volwaardige rol in de strijd tegen overstromingen en duurzaam waterbeheer.

Gelijklopend hiermee worden voor de komende jaren nog andere beleidslijnen gepland, die momenteel nog niet zijn vastgelegd, voor de rest van het Koning Boudewijnpark dat onlangs grondig werd gerenoveerd (verbinding tussen fase 1 en 2, ruimen van de vijver, nieuw speelterrein…).

Hierdoor zullen het Koning Boudewijnpark en de Molenbeek klaar zijn voor de demografische uitdagingen waar Brussel de komende jaren voor staat.   

Meer info

Datum van de update: 10/01/2022