De professionals van het versterkte geluid krijgen een jaar om de nieuwe wetgeving toe te passen (professionnels)

10/02/2017

Op 26 januari 2017 heeft de Brusselse regering het besluit "Versterkt geluid" goedgekeurd.  Het voornaamste doel is de gezondheid van de Brusselaars te beschermen, maar het betekent ook een aanpassing van de wetgeving aan de evolutie van de gewoontes van het publiek en geeft professionals de middelen om problemen met de volksgezondheid te voorkomen. 

Het nieuwe besluit stelt immers een duidelijk kader vast, net als een maximaal niveau voor de verspreiding van versterkt geluid (85 dB(A), waarbij wordt voorzien in begeleiding voor twee hogere niveaus.

De nieuwe wetgeving wil de, verouderde, reglementering uit 1977 aanpassen om het hoofd te bieden aan de grondige wijzigingen van de muzikale omgeving (veel meer lage frequenties) en luistergewoontes (hoger volume). 

Boven een bepaalde grens kan geluidsversterking immers een reëel probleem voor de volksgezondheid vormen. Bijna 90 % van de jongvolwassenen van 18 tot 25 jaar heeft minstens een keer te maken gekregen met tijdelijke tinnitus (oorsuizen) na een ongewenste blootstelling aan lawaai. En bijna 15 % lijdt helaas reeds aan permanent oorsuizen, een teken van onomkeerbare en definitieve gehoorschade!

Het nieuwe besluit voorziet in financiële ondersteuning voor de organisaties die aanvaarden hun geluidsniveaus in real time bekend te maken door hen bijkomende zichtbaarheid te geven (weergeven van playlists, nuttige informatie over de zaak, ...). Dit Smart city-luik zal de link tussen leefmilieu en economie nog verder versterken. 

Bent u betrokken partij?

Indien u een van de actoren bent die te maken heeft met geluid: een uitbater van een (kleine of grote) zaal, een concertorganisator (in een zaal of in open lucht), een horecazaak, een huurder van zalen, een administratieve dienst die milieuvergunningen aflevert, een personeelslid dat belast is met het controleren van de Brusselse geluidswetgeving of een professioneel uit de gezondheidszorg, dan bent u betrokken bij de nieuwe wetgeving die vanaf 21 februari 2018 in werking zal treden. 

Vanaf februari 2018:

Het besluit bepaalt een nieuwe algemene regel: het maximale niveau van versterkt geluid (berekend over een duur van 15 minuten) bedraagt 85 dB(A). Het voorziet evenwel twee uitzonderingen op deze norm: volumes van 95 dB (A) en 100 dB (A) (het hoogste toegelaten geluidsniveau door de WGO) zijn toegelaten onder bepaalde voorwaarden: 

Wanneer het geluidsniveau 95 dB (A) bedraagt, moeten de uitbaters het publiek informeren over de risico's van de verspreide geluidsniveaus en het geluidsniveau in real time afficheren.

Wanneer het geluidsniveau 100 dB(A) bedraagt, moeten de uitbaters bovendien:  

 • gehoorbescherming (oordopjes) en een zone waar het gehoor tot rust kan komen (waar het geluidsniveau max. 85 dB bedraagt) voorzien voor het publiek 
 • een referentiepersoon aanwijzen om de inachtname van de voorwaarden te verzekeren 
 • de verspreide geluidsniveaus registreren.

Voor de hoogste twee niveaus voorziet het besluit ook in metingen in niveau dB (C) die de geluidsdruk in de lage frequenties op fijnere wijze evalueren. Het gebruik van twee soorten van metingen dB (A) en dB (C) moet het mogelijk maken een nauwkeurigere inschatting te maken van de risico's voor het oor. 

Voor alle geluidsniveaus

Indien het versterkt geluid na middernacht wordt verspreid, moet de uitbater over een milieuvergunning klasse 3 beschikken en aangifte doen bij het gemeentebestuur.

Technische toelichting 

De technische voorwaarden voor de registratie van de geluidsniveaus (bv. plaatsing van de testmicro) worden nader bepaald om de metingen van het geluid te objectiveren.

Er zullen opleidingssessies voor de referentiepersoon worden georganiseerd.

Voor alle uitbaters voorziet het besluit in:

 • een systeem om aankopen te vergelijken met als doel hen te helpen bij de aankoop van het materieel dat dient om de geluidsniveaus te afficheren en te meten  
 • informatiesessies, gedetailleerde onlinegidsen, flyers met informatie op het terrein.

Voor de gemeenten voorziet het besluit, in het kader van de organisatie van hun eigen activiteiten waarbij versterkte muziek wordt verspreid, bovendien in:

 • een opdrachtencentrale om scherpe prijzen te verkrijgen voor het materieel dat dient om de geluidsniveaus te afficheren en te meten
 • een gewestelijke subsidie voor de aankoop van dit materieel.

Voor het grote publiek:

Bij de inwerkingtreding van het besluit (begin 2018) zullen verschillende acties op het touw worden gezet: aanwezigheid in de pers, folders, affiches, zelfklevers, spots in filmzalen en op de radio, evenals specifieke acties voor adolescenten.

Voor de administraties (gemeentelijke ambtenaren, burgemeesters, Leefmilieu Brussel, politie) voorziet Leefmilieu Brussel in: 

 • een algemene infosessie
 • een algemeen vademecum over het beheer van de inrichtingen die versterkt geluid verspreiden
 • specifieke opleidingen voor de ambtenaren die bevoegd zijn voor de vergunningen en controle
 • financiële steun voor de controlecampagnes op het terrein. 

Dit communicatie- en begeleidingsplan zal van start gaan in 2017 en krijgt een vervolg in 2018. 

Datum van de update: 04/08/2017