De EPB-certificering Openbaar gebouw evolueert! (professionnels)

20/03/2019
Photo d'un bâtiment public

Sinds 2010 bestaat in het Brusselse Gewest het EPB-certificaat Openbaar gebouw. Concreet gaat het om een document dat moet worden uitgehangen aan de ingang van elk gebouw in het Gewest waarvan meer dan 250 m² bezet wordt door overheidsorganisaties. Dit certificaat heeft als belangrijkste doel de overheidssector aan te moedigen het goede voorbeeld te tonen in termen van energie-efficiëntie. Het certificaat geeft een meting van het energieverbruik van die overheidsorganisaties zodat ze acties kunnen opzetten om dat verbruik te beperken. Het moet voor het grote publiek duidelijk zichtbaar zijn om de transparantie bij de overheidsorganisaties over hun energieverbruik en de klimaatgebonden en financiële impact van dat verbruik te waarborgen.

De Brusselse EPB-wetgeving vindt haar oorsprong in de Europese richtlijn uit 2002 betreffende de energieprestatie van gebouwen. Die zet de lidstaten ertoe aan een voorbeeldgedrag aan te nemen bij de verbetering van de energieprestatie van de gebouwen die worden gebruikt door de overheidssector, onder meer door een certificaat voor elk openbaar gebouw van meer dan 1000 m² uit te hangen. In 2010 wilde de richtlijn ambitieuzer zijn door de drempel te verlagen tot 250 m², dit is in 2018 in werking getreden in de Brusselse wetgeving.

                Overeenkomstig de gewestelijke beleidsverklaring die in 2014 werd goedgekeurd, heeft de Brusselse regering de EPB-reglementering de hele legislatuur lang geëvalueerd en geactualiseerd. Zo werd de wetgeving op de EPB-werken herzien, gevolgd door die op de EPB-verwarming en het EPB-certificaat voor individuele wooneenheden.

De laatste pijler van die evaluatie bestond uit de herziening van het EPB certificaat Openbaar gebouw. Die was gebaseerd op de vragen en commentaren van de interveniënten van de EPB-certificaten Openbaar gebouw, alsook op een enquête die in april 2016 werd gehouden bij enkele certificateurs. Dit heeft geleid tot de ontwikkeling van nieuwe software en de herziening van het protocol en de berekeningsmethode. In de loop van 2019 is ook de herziening gepland van de handleiding voor de overheidsorganisaties. Vanuit juridisch oogpunt wil de herziening de EPB- reglementering Openbaar gebouw actualiseren en de digitalisering van bepaalde bewerkingen van het EPB-certificaat Openbaar gebouw mogelijk maken. Aangezien het om grote wijzigingen ging, werd op 13 december 2018 een nieuw besluit betreffende het EPB-certificaat Openbaar gebouw goedgekeurd. Tot slot werd het certificaatmodel herzien zodat het duidelijker, begrijpelijker, gebruiksvriendelijker en didactischer zou zijn. Dat nieuwe model, dat momenteel ter goedkeuring voorligt bij de minister, wil ook doortastender zijn aangezien het de overheidsorganisaties belicht die via concrete acties hun energieprestatie daadwerkelijk hebben verbeterd en het nodigt de organisaties die over weinig performante gebouwen beschikken uit om dergelijke acties te ondernemen.

Concreet zal de nieuwe versie (besluit en model) van het EPB-certificaat en de bijhorende tools (protocol en software) in werking treden op 1 juni 2019. Er is een informatiesessie gepland voor de certificateurs en overheidsorganisaties op 20 (FR) en 27 (NL) mei 2019 in de hoofdzetel van Leefmilieu Brussel.

Dankzij deze nieuwe tools hopen we te kunnen beantwoorden aan de verwachtingen van de gebruikers en zo de werking van de EPB-certificaten Openbaar gebouw vlotter te kunnen laten verlopen.

Datum van de update: 25/03/2019