De energiebalans 2017 van het Gewest staat online! (professionnels)

13/06/2019

Elk jaar publiceert Leefmilieu Brussel de energiebalans van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Dit verslag is een boekhoudkundige balans over de hoeveelheden beschikbare energie en de hoeveelheden energie die worden verbruikt door de verschillende activiteitensectoren.  De balans maakt het mogelijk de impact van het energiebeleid van het Gewest te evalueren en een beeld te schetsen van het Brussels energielandschap. De balans is ook een inspiratiebron voor de berekening van de gewestelijke inventarissen van broeikasgasemissies en luchtverontreinigende stoffen.

De gebouwen als grootste energieverbruikers

De balans toont aan dat de voornaamste energieverbruikende sectoren in Brussel, in 2017, de volgende sectoren waren:

  • huisvesting : 38 %
  • de dienstensector : 35 %
  • transport:  22 %

Het energieverbruik van gebouwen is dan ook een prioriteit van het Gewest voor de acties inzake energiebesparing en energie-efficiëntie.

In de tertiaire gebouwen werden specifieke acties opgezet voor:

  • overheden en beheerders van de grote parken van overheidsgebouwen in het Gewest, zoals de projecten NRClick en Solarclick;
  • beheerders van grote gebouwen of parken van privégebouwen, zoals het  PLAGE-programma.

Andere acties zijn bedoeld om de gebouwen efficiënter te maken door de kwaliteit van de gebouwschil of de technische installaties (verwarming, ventilatie en airconditioning) te verbeteren.

Een energieafhankelijk stadsgewest

Brussel is een sterk verstedelijkt stadsgewest en is voor zijn energiebevoorrading erg afhankelijk van de invoer (90%).

Momenteel zijn de voornaamste verbruikte energievectoren in Brussel:

  • aardgas:  43 %
  • elektriciteit: 27 %
  • brandstoffen:  20 %

De energieproductie uit hernieuwbare bronnen neemt toe in het Gewest, maar blijft beperkt omwille van de Brusselse context (moeilijke geothermie, onmogelijke waterkracht, nabijheid van de luchthaven).

Voor meer info en cijfers kunt u de webpagina  raadplegen. 

Datum van de update: 13/06/2019