Coronavirus: opschorting van de verval- en beroepstermijnen voor het thema "bodem" voor het Brussels Gewest

07/04/2020

Gelet op de uitzonderlijke omstandigheden door de Covid-19-gezondheidscrisis heeft de Brusselse regering beslist om tijdelijk alle verval- en beroepstermijnen op te schorten (termijnen die normaal gezien niet kunnen worden verlengd) die vastgelegd zijn in de Brusselse wetgeving en reglementering (of die op grond daarvan zijn ingevoerd) en de openbare onderzoeken. 

Deze maatregel laat Leefmilieu Brussel toe de continuïteit van de openbare dienstverlening te garanderen en biedt de burgers de mogelijkheid hun rechten te kunnen blijven uitoefenen. 

Termijn en duur van de opschorting

Deze opschorting is geldig vanaf 16 maart 2020 tot en met 16 juni 2020 en geldt voor alle lopende procedures en nieuwe ingediende dossiers. Deze opschorting loopt tot het opheffen van de quarantainemaatregelen en de duur van de opschorting kan worden herzien of verlengd indien de situatie dit vereist.

De termijn die aan Leefmilieu Brussel is gegeven om een beslissing kenbaar te maken vanaf de ontvangst van de volgende documenten of aanvragen, zal worden verlengd met een periode die gelijk is aan de duur van de opschorting. Toch doet Leefmilieu Brussel al het mogelijk om de verwerkingstermijnen die haar zijn toegekend, na te leven.

Wat verandert er niet?

De opschorting van de termijnen verhindert Leefmilieu Brussel niet om over te gaan tot onderzoekshandelingen en beslissingen die geen interventie vereisen van een persoon, administratie of externe instantie. De administratie zet in de mate van het mogelijke haar werk voort en de beslissingen die tijdens de quarantaineperiode worden genomen zijn geldig.  Alle uitwisselingen tussen de burger en de bevoegde administratie lopen verder. 

De desbetreffende gevallen

Het gaat om documenten of aanvragen:

 • voor een premieaanvraag
 • voor een bodemattest
 • voor een vrijstelling
 • voor een verkennend bodemonderzoek
 • voor een gedetailleerde studie
 • voor een risicostudie
 • voor een risicobeheerproject
 • voor een saneringsproject
 • voor een studie in het kader van het besluit “benzinestations”
 • voor elk ander document dat voortvloeit uit de bodemordonnantie en het besluit “benzinestations”

Alle toepasselijke termijnen met betrekking tot de volgende gevallen worden opgeschort:

 • De procedures voor identificatie en behandeling van verontreinigde terreinen
 • De andere maatregelen die voorzien zijn door de Ordonnantie van 05/03/2009 betreffende het beheer en de sanering van verontreinigde bodems, zoals gewijzigd door de ordonnantie van 23/06/2017, met inbegrip van de termijnen voor de toekenning van premies voor het uitvoeren van bodemonderzoeken of de behandeling van weesverontreiniging van de bodem en die met betrekking tot het verkrijgen van bodemattesten
 • De beroepen tegen de beslissingen genomen door Leefmilieu Brussel

Voorbeelden

In het geval van een premieaanvraag voor het uitvoeren van een studie of van werken voor de behandeling van een verontreiniging waarvoor het dossier op 31/03/2019 werd afgesloten, wordt de termijn van één jaar voor het indienen van uw aanvraag bij Leefmilieu Brussel verlengd met een periode die gelijk is aan de duur van de opschorting. De premieaanvraag kan dus na 31/03/2020 worden ingediend.

Een aanvraag voor een niet-dringend bodemattest, ingediend bij Leefmilieu Brussel op 27/03/2020 en waarvoor de wettelijke verwerkingstermijn 20 dagen bedraagt, kan worden afgeleverd na 15/04/2020 maar binnen de termijn die gelijk is aan de opschorting.

De opschorting van de termijnen geldt ook voor andere verplichtingen: de termijn van 180 dagen voor de verwerking van beperkte duur, de termijn van 6 maanden voor het verkennend bodemonderzoek na de stopzetting van een risicovolle activiteit enz.

Aandachtspunten

De termijn van 30 dagen waar de gemeente en urban.brussels over beschikken om een advies te verstrekken over een sanerings- of risicobeheerproject wordt eveneens opgeschort.

Als deze termijn van 30 dagen na 15/03/2020 afloopt, kan er dus niet meer van worden uitgegaan dat het ontbreken van een advies gelijk staat aan een gunstig advies. In dergelijke gevallen moeten de ambtenaren van de dienst voor de behandeling van vervuilde bodems individueel contact opnemen met de gemeente/urban.brussels om te weten te komen of die een advies wil uitbrengen. Indien de gemeente/urban.brussels geen advies wenst te verstrekken, moet een schriftelijke bevestiging worden verkregen (e-mail is voldoende). Enkel op deze manier kunnen wij een geldige conformiteitsverklaring voor het saneringsproject / risicobeheerproject afleveren.

De behandelingen van beperkte duur die na 15/03/2020 worden ingediend, worden niet langer binnen 10 dagen stilzwijgend goedgekeurd.

Er moet dus een schriftelijke overeenkomst worden opgesteld. Goedkeuring per e-mail aan een deskundige is voldoende.

De andere betrokken thema's

Meer informatie over de andere opgeschorte termijnen is te vinden in het News-bericht over de opschorting van de verval- en beroepstermijnen in het Brussels Gewest.

Datum van de update: 27/05/2020