Coronavirus: opschorting van de verval- en beroepstermijnen in het Brussels Gewest voor het thema "inspectie"

07/04/2020

Gelet op de uitzonderlijke omstandigheden door de Covid-19-gezondheidscrisis heeft de Brusselse regering beslist om tijdelijk alle verval- en beroepstermijnen op te schorten (termijnen die normaal gezien niet kunnen worden verlengd) die vastgelegd zijn in de Brusselse wetgeving en reglementering (of die op grond daarvan zijn ingevoerd) en de openbare onderzoeken. 

Deze maatregel laat Leefmilieu Brussel toe de continuïteit van de openbare dienstverlening te garanderen en biedt de burgers de mogelijkheid hun rechten te kunnen blijven uitoefenen. 

Termijn en duur van de opschorting

Deze opschorting is geldig vanaf 16 maart 2020 tot en met 16 juni 2020 en geldt voor alle lopende procedures en nieuwe ingediende dossiers. Deze opschorting loopt tot het opheffen van de quarantainemaatregelen en de duur van de opschorting kan worden herzien of verlengd indien de situatie dit vereist.

Wat verandert er niet?

De opschorting van de termijnen verhindert Leefmilieu Brussel niet om over te gaan tot onderzoekshandelingen en beslissingen die geen interventie vereisen van een persoon, administratie of externe instantie. De administratie zet in de mate van het mogelijke haar werk voort en de beslissingen die tijdens de quarantaineperiode worden genomen zijn geldig.  Alle uitwisselingen tussen de burger en de bevoegde administratie lopen verder. 

De desbetreffende gevallen

1° De periodieke controles en monitorings

Gezien de verstoringen die de bedrijven ondervinden, worden de termijnen voor het uitvoeren van de periodieke controles en monitorings die in een milieuvergunning (bijzondere voorwaarden) of in een besluit (algemene of sectorale voorwaarden) zijn vastgelegd, opgeschort.

Zo wordt bijvoorbeeld de termijn voor de toezending van documenten aan de Afdeling Inspectie na "asbestwerkzaamheden", in het kader van het besluit van 10/04/2008 betreffende de voorwaarden die van toepassing zijn op de werven voor de verwijdering of inkapseling van asbest, opgeschort. Hetzelfde geldt voor de termijnen van de periodieke controles die zijn vastgelegd in het besluit van 21/06/2018 betreffende het onderhoud en de controle van verwarmings- en klimaatregelingssystemen en betreffende de erkenning van de personen die deze handelingen verrichten.

2° De controles van benzinestations

De in het besluit van 21/01/1999 vastgestelde termijnen voor de controles van benzinestations worden opgeschort.

3° Grensoverschrijdende transfers van afvalstoffen

Als gevolg van een Europese verordening blijft de geldigheidsduur van toestemmingen voor grensoverschrijdende transfers van afvalstoffen waarvoor na voorafgaande kennisgeving krachtens Verordening (EG) nr. 1013/2006 een vergunning is verleend, geldig en wordt deze niet opgeschort.

Ook de in deze verordening vastgestelde termijnen voor de verwerking van een voorafgaande kennisgeving door de bevoegde autoriteiten worden niet opgeschort.

4° Fiscale aftrek milieu

De termijn van 31/03 voor het indienen van de aanvraag voor het certificaat van aftrek voor investeringen bij Leefmilieu Brussel, overeenkomstig het besluit van 12/09/1991 tot vaststelling van de procedure en de voorwaarden voor de uitreiking van het attest beoogd bij het koninklijk besluit van 17 april 1990, blijft ongewijzigd.

Binnen deze termijn kan het dossier echter elektronisch worden verstuurd naar het volgende adres: rodopol@environnement.brussels. In dit geval moet de originele papieren versie in een tweede fase per aangetekende post worden verstuurd, uiterlijk tegen 29/05/2020.

De andere betrokken thema's

Meer informatie over de andere opgeschorte termijnen is te vinden in het News-bericht over de opschorting van de verval- en beroepstermijnen in het Brussels Gewest.

Datum van de update: 27/05/2020