Coronavirus: opschorting van de verval- en beroepstermijnen in het Brussels Gewest voor het thema "dierenwelzijn"

07/04/2020

Gelet op de uitzonderlijke omstandigheden door de Covid-19-gezondheidscrisis heeft de Brusselse regering beslist om tijdelijk alle verval- en beroepstermijnen op te schorten (termijnen die normaal gezien niet kunnen worden verlengd) die vastgelegd zijn in de Brusselse wetgeving en reglementering (of die op grond daarvan zijn ingevoerd) en de openbare onderzoeken. 

Deze maatregel laat Leefmilieu Brussel toe de continuïteit van de openbare dienstverlening te garanderen en biedt de burgers de mogelijkheid hun rechten te kunnen blijven uitoefenen. 

Termijn en duur van de opschorting

Deze opschorting is geldig vanaf 16 maart 2020  tot en met 16 juni 2020 en geldt voor alle lopende procedures en nieuwe ingediende dossiers. Deze opschorting loopt tot het opheffen van de quarantainemaatregelen en de duur van de opschorting kan worden herzien of verlengd indien de situatie dit vereist.

Wat verandert er niet?

De opschorting van de termijnen verhindert Leefmilieu Brussel niet om over te gaan tot onderzoekshandelingen en beslissingen die geen interventie vereisen van een persoon, administratie of externe instantie. De administratie zet in de mate van het mogelijke haar werk voort en de beslissingen die tijdens de quarantaineperiode worden genomen zijn geldig.  Alle uitwisselingen tussen de burger en de bevoegde administratie lopen verder. 

De desbetreffende gevallen

Alle toepasselijke termijnen voor de volgende erkenningsprocedures worden opgeschort:

  • inrichtingen voor dieren (fokkerijen, pensions, opvangcentra, commerciële inrichtingen)
  • laboratoria
  • dierentuinen
  • dierentransporteurs
  • particulieren die zoogdieren houden buiten de positieve lijst
  • Voorbeelden

Indien u een aanvraag tot erkenning voor het fokken van honden en katten hebt ingediend, wordt de termijn van 4 maanden voor de beslissing van de minister om in te grijpen, verlengd met een termijn die gelijk is aan de duur van de opschorting.

De termijn waarbinnen de houder van de erkenning zijn opmerkingen kan indienen, na kennisgeving van een procedure voor de intrekking van zijn erkenning, wordt eveneens opgeschort. Als u bijvoorbeeld op 16/03/2020 de aangetekende brief hebt ontvangen waarmee deze procedure wordt ingeleid, kunt u tot 15 dagen na afloop van de opschortingsperiode uw opmerkingen kenbaar maken.

De termijn van 2 maanden voor Leefmilieu Brussel om de bestemming te bepalen van een dier dat het voorwerp is geweest van een administratieve inbeslagname, wordt geschorst.

De andere betrokken thema's

Meer informatie over de andere opgeschorte termijnen is te vinden in het News-bericht over de opschorting van de verval- en beroepstermijnen in het Brussels Gewest.

Datum van de update: 27/05/2020