Coronavirus: opschorting van de verval- en beroepstermijnen in het Brussels Gewest voor het thema "energie”

07/04/2020

Gelet op de uitzonderlijke omstandigheden door de Covid-19-gezondheidscrisis heeft de Brusselse regering beslist om tijdelijk alle verval- en beroepstermijnen op te schorten (termijnen die normaal gezien niet kunnen worden verlengd) die vastgelegd zijn in de Brusselse wetgeving en reglementering (of die op grond daarvan zijn ingevoerd) en de openbare onderzoeken. 

Deze maatregel laat Leefmilieu Brussel toe de continuïteit van de openbare dienstverlening te garanderen en biedt de burgers de mogelijkheid hun rechten te kunnen blijven uitoefenen. 

Termijn en duur van de opschorting

Deze opschorting is geldig vanaf 16 maart 2020 en met 16 juni 2020 en geldt voor alle lopende procedures en nieuwe ingediende dossiers. Deze opschorting loopt tot het opheffen van de quarantainemaatregelen en de duur van de opschorting kan worden herzien of verlengd indien de situatie dit vereist.

Wat verandert er niet?

De opschorting van de termijnen verhindert Leefmilieu Brussel niet om over te gaan tot onderzoekshandelingen en beslissingen die geen interventie vereisen van een persoon, administratie of externe instantie. De administratie zet in de mate van het mogelijke haar werk voort en de beslissingen die tijdens de quarantaineperiode worden genomen zijn geldig. Alle uitwisselingen tussen de burger en de bevoegde administratie lopen verder. 

De betrokken specifieke gevallen

1° EPB-certificaat

  • Residentiële gebouwen: Afwezigheid van controle op de weergave van de energieklassen in advertenties voor onroerend goed, opschorting van procedures met betrekking tot de opschorting en intrekking van EPB-goedkeuringen, uitstel van de sessies van het centraal examen.
  • Openbare gebouwen: Bevriezing van de statussen van EPB-certificaten voor openbare gebouwen tot de opheffing van de lockdownmaatregelen, uitstel van de weergave van EPB-certificaten in openbare gebouwen, opschorting van de verwerking van per post ontvangen aanvragen.

EPB-werkzaamheden  

Voor de EPB-adviseurs van wie de erkenning in de komende maanden afloopt en voor wie de verlengingsprocedure binnen deze quarantaineperiode valt, wordt de geldigheid van hun erkenning verlengd voor de duur van de quarantaine.

3° PLAGE  

De training die voor 27 april is gepland, is uitgesteld tot 22 juni 2020, als de quarantainemaatregelen het toelaten. Elke voor deze training ingeschreven persoon zal een e-mail ontvangen met informatie over het uitstel.

Realisatie van de identificatiefase: de termijnen voor het aanstellen van uw PLAGE-coördinator via mandaat en voor het verstrekken van de certificaten voor de opleiding PLAGE en opleiding tot Energieverantwoordelijke worden met een maand verlengd. Deze termijnen zullen opnieuw worden geëvalueerd op basis van de duur van de quarantaine.

Aan het einde van de quarantaine zal een evaluatie worden gemaakt van de impact van deze quarantaine op het respect van de verplichtingen voor de identificatiefase.

4° EPB voor verwarming en klimaatregeling 

De opschorting van de termijnen geldt ook voor de handelingen en verplichtingen in het EPB-reglement inzake verwarming en klimaatregeling.

Het crisiscentrum specificeert: "Herstelwerkzaamheden in individuele woningen mogen worden uitgevoerd op voorwaarde dat ze verband houden met een noodsituatie die gerechtvaardigd is door de veiligheid, het welzijn of de hygiëne (loodgieterijproblemen, herstellingen, enz.)".

Wanneer de dagtemperaturen zomers zijn (gemiddelde dagtemperatuur boven 15°C), is een storing in het verwarmingssysteem niet langer een dringende ingreep. Hetzelfde geldt voor de EPB-periodieke controle van de verwarmingsketels en voor de EPB-oplevering.

5° Opleidingen en seminaries 

Alle opleidingen en seminaries voor bouwprofessionals die tussen maart en juli 2020 zijn gepland, worden uitgesteld. Er zullen nieuwe data worden vastgelegd tussen september 2020 en juni 2021.

Elke ingeschreven persoon zal een e-mail ontvangen met informatie over het uitstel. Reeds betaalde inschrijvingen worden terugbetaald.

6° Energiepremies

Het indienen van nieuwe dossiers of van aanvullende documenten moet uitsluitend via e-mail gebeuren(primes-premies@environnement.brussels) of via het beveiligde onlineplatform IRISbox. Documenten die per post worden verstuurd, worden op dit moment niet verwerkt.

Voor elk nieuw dossier waarvan de uiterste indieningsdatum na 15/03/2020 valt, wordt de indieningstermijn met 2 maanden verlengd.

Voor elk dossier waarvoor aanvullende documenten zijn gevraagd en waarvan de uiterste indieningsdatum na 15/03/2020 valt, wordt de termijn voor het overmaken van de aanvullende documenten met 2 maanden verlengd.

We lopen enkele weken achter op schema met de betaling van de reeds toegekende premie(s). We stellen alles in het werk om deze situatie zo snel mogelijk op te lossen.

De andere betrokken thema's

Meer informatie over de andere opgeschorte termijnen is te vinden in het News-bericht over de opschorting van de verval- en beroepstermijnen in het Brussels Gewest.

Datum van de update: 26/05/2020