Brussel keurt het Natuurplan goed : meer natuur voor iedereen

25/04/2016

Stadsontwikkeling verzoenen met de natuur, de natuur voor iedereen toegankelijk maken en van de mens het middelpunt van die ontwikkeling maken … allemaal zijn het fundamentele uitdagingen.
Daarom stelt het Brussels Gewest een “Gewestelijk Natuurplan” voor. Dat plan zal de beleidslijnen uitstippelen en de Brusselaars mobiliseren om meer aandacht te schenken aan de biodiversiteit, de ontwikkeling en de bescherming van de natuur.

 

 

Het Natuurplan

Dankzij de goedkeuring van het Natuurplan in april werden al een aantal concrete acties in de praktijk gebracht:

 • De aanwijzing van 3 Natura 2000-gebieden voor een oppervlakte van meer dan 2.300 ha.
 • De aanwijzing van de natuurreservaten en de bosreservaten in het Zoniënwoud.
 • Een beheerplan voor het natuurreservaat van de Zavelenberg in Sint-Agatha-Berchem.
 • Een partnerschapsovereenkomst tussen Leefmilieu Brussel en de vzw asbl Milieucommissie Brussel en Omgeving voor het beheer van het Moeraske  en het Walckierspark.
 • Een partnerschapsovereenkomst tussen Leefmilieu Brussel en Mobiel Brussel om het regelmatig maaien van de vegetatie op bepaalde bermen van gewestelijke wegen te vervangen door 2 maaibeurten per jaar.

Horizon 2020

Om een werkbasis voor het Natuurplan te hebben, heeft het Gewest in 2012 een Rapport over de staat van de natuur gepubliceerd. Op middellange termijn (2020) worden 7 grote doelstellingen vooropgezet:

 • De toegang tot natuur verbeteren voor Brusselaars.
 • Het gewestelijke Groene netwerk uitbouwen.
 • In plannen en projecten rekening houden met de uitdagingen op gebied van natuur.
 • Het ecologisch beheer van de groene ruimten uitbreiden en versterken.
 • Wildleven en ruimtelijke ordening op elkaar afstemmen.
 • De Brusselaars sensibiliseren en mobiliseren voor biodiversiteit.
 • Het natuurbeheer verbeteren.

Doelstellingen 2050

Het Natuurplan stelt ook een langetermijnvisie voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor, met de volgende doelstellingen voor 2050 :

 • Een Gewest dat groen is tot in zijn hart, waar de natuur toegankelijk is voor alle inwoners.
 • Een Gewest waar alle vormen van natuur een plek hebben en waar de inwoners zich bewust zijn van hun natuurlijk erfgoed en dat erfgoed respecteren.
 • Een Gewest waar investeerders en de overheid dat natuurlijk erfgoed als een troef beschouwen voor de aantrekkelijkheid en de duurzame ontwikkeling van de stad.
 • Een Gewest waar het natuurlijk erfgoed, dankzij de acties voor bescherming/herstel, rijk en gediversifieerd is.
Datum van de update: 25/04/2016