Binnen 5 jaar zal het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een uitstekende luchtkwaliteit hebben.

03/06/2016

Binnen 5 jaar zal het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een uitstekende luchtkwaliteit hebben. Dat is in elk geval de ambitie van het gewestelijk Lucht-Klimaat-Energieplan, dat de Brusselse regering op 2 juni 2016 heeft goedgekeurd. Het gaat om het voornaamste middel in de strijd tegen de klimaatverandering en de luchtvervuiling. Als een van de (zeer) talrijke maatregelen die voorzien zijn voor de komende vijf jaar, voorziet het plan om vanaf 2018 een lage-emissiezone in te voeren.

64 maatregelen en 144 acties

Het Lucht-Klimaat-Energieplan definieert de belangrijkste gewestelijke richtlijnen voor deze drie thema's, die worden uitgewerkt in 64 maatregelen en 144 acties. Hoofddoelstelling? De gewestelijke emissies van broeikasgassen met 30% verminderen tegen 2025 (t.o.v. die van 1990).  En zorgen voor de naleving van de Europese luchtkwaliteitsnormen.  

Om dit doel te bereiken, is het plan gericht op de sectoren die de meeste broeikasgassen en luchtverontreinigende stoffen uitstoten (bouw, vervoer, consumptie, enz.), moedigt het de productie van hernieuwbare energie aan en beoogt het de integratie van de thema's lucht, klimaat en energie in het hele Brusselse beleid.

De bouwsector, een veelbelovende sector

Eerst en vooral wil het Gewest in de bouwsector, die de meeste broeikasgassen uitstoot, zijn aanmoedigingsbeleid voor de renovatie van gebouwen voortzetten en daarbij de tewerkstelling, in het bijzonder de lokale tewerkstelling, inzake duurzaam bouwen bevorderen. De hulpmiddelen en begeleidende maatregelen voor particulieren en professionals, zoals het Energiehuis, de facilitator en de referentiewebsite voor duurzaam bouwen, maar ook de opleidingen ter zake zullen worden verlengd en versterkt. Vernieuwing wordt ook aangemoedigd via nieuwe opportuniteiten, zoals de projectoproepen "Be Exemplary" en "Be circular - be brussels". Het plan wil ook de obstakels voor renovatie opheffen, zowel op wettelijk (planningsinstrumenten, wetten en reglementen) als financieel niveau door de gewestelijke stimulansen, zoals de energiepremies en de groene lening, uit te breiden. 

Lage-emissiezones

Om de uitstoot van de schadelijkste polluenten (stikstofdioxide en zeer fijne "black carbon"-deeltjes) te beperken en het probleem van de slechte luchtkwaliteit en de gevolgen hiervan voor de gezondheid op te lossen, heeft het Gewest ook voorzien om vanaf 2018 een lage-emissiezone in te voeren op het hele gewestelijke grondgebied. Deze langverwachte maatregel heeft zijn nut reeds bewezen in andere Europese hoofdsteden, zoals Londen en Stockholm (momenteel worden ongeveer 194 lage-emissiezones in 9 Europese landen geteld). 

Het principe berust op een toegangsverbod tot een bepaald gebied voor voertuigen waarvan de motor niet aan bepaalde normen voldoet. De lage-emissiezone zal dus voor alle autogebruikers op het gewestelijk grondgebied gelden. Deze maatregel zal geleidelijk worden ingevoerd om beter te worden begrepen en aanvaard door burgers en professionals. Vanaf 2018 zullen de toegangscriteria tot de zone geleidelijk worden versterkt tot 2025.

Voor de controle zal het Gewest zich – als smart city – uitrusten met een digitaal herkenningssysteem via intelligente camera's. Deze aanpak vermijdt burgers en werknemers te belasten en zal de administratieve formaliteiten voor de automobilisten beperken.  

Het Gewest engageert zich dus voor schone lucht in Brussel, voor de beperking van zijn bijdrage tot de klimaatopwarming, maar ook voor de verlaging van de energiefactuur van de verschillende actoren. En dit zonder de werknemers te straffen. Integendeel, professionals en tewerkstelling stimuleren blijft een prioriteit.  

Datum van de update: 27/07/2016