Beperking van gefluoreerde gassen met een hoog klimaatopwarmingspotentieel (professionnels)

09/04/2020

Sinds 1 januari 2020 geldt een verbod op het gebruik van gefluoreerde broeikasgassen met een aardopwarmingspotentieel (AOP)1 hoger dan of gelijk aan 2.500 voor het onderhoud van koelinstallaties met een hoeveelheid koelmiddelvulling van 40 ton CO2-equivalent. Daarnaast zijn nieauwe beperkingen en verboden in voege getreden voor bepaalde producten en uitrustingen die fluorkoolwaterstoffen (HFK’s) bevatten. Door de beperking van gefluoreerde gassen met een hoog opwarmingspotentieel wil de Europese Unie het gebruik aanmoedigen van oplossingen of gassen met weinig of geen impact op de klimaatopwarming.

Een zeer hoog klimaatopwarmingspotentieel

Fluorkoolwaterstoffen (HFK’s) en perfluorkoolwaterstoffen (PFK’s) zijn bedoeld als vervanging van de chloorfluorkoolwaterstoffen die verantwoordelijk zijn voor de daling van de ozonconcentraties in de stratosfeer. Maar ze blijken zeer sterke broeikasgassen, met een klimaatopwarmingsvermogen van 1.000 keer groter dan CO2. Dat geldt vooral voor de vloeistof R404A, die wordt gebruikt in koel- en airconditioningsinstallaties: deze heeft een aardopwarmingsvermogen van 3.922.

Onderhoud van de installaties

Het verbod heeft betrekking op het onderhoud van koelinstallaties met een hoeveelheid koelmiddelvulling van 40 ton Co2-equivalent of meer (behalve voor uitrustingen bedoeld voor toepassingen om producten te koelen bij een temperatuur lager dan -50 °C). Met andere woorden, indien de installatie correct en zonder lekken werkt, zijn er weinig gevolgen voor de exploitant. Anderzijds zal het bij lekken niet langer mogelijk zijn om nieuwe koelmiddelen van dit type te verkrijgen. Koeltechniekbedrijven kunnen gerecycleerde of geregenereerde gassen aanbieden, die toegelaten zijn tot 2030. Exploitanten hoeven hun installaties niet aan te passen.

Een geleidelijk verbod op het in de handel brengen

Het is voortaan bovendien verboden bepaalde nieuwe installaties die gefluoreerde gassen gebruiken, op de markt te brengen, in het bijzonder:

  • Koel- en diepvriesinstallaties voor commercieel gebruik die HFK’s bevatten met een AOP hoger dan of gelijk aan 2.500;
  • Vaste koelinstallaties die HFK’s bevatten met een AOP hoger dan of gelijk aan 2.500 of die ervan afhankelijk zijn (met uitzondering van uitrustingen bedoeld voor toepassingen om producten te koelen bij een temperatuur lager dan -50 °C);
  • Autonome mobiele airconditioningsinstallaties die HFK’s bevatten met een AOP hoger dan of gelijk aan 150.
Datum van de update: 16/04/2020