België lanceert haar Nationale strategie inzake bestuivers 2021-2030

07/03/2022

Ze zijn van levensbelang voor de biodiversiteit en voor onze voeding: nochtans gaan de bestuivende insecten met rasse schreden achteruit. Om deze tendens te keren, hebben de bevoegde overheden, waardonder het Brussels Gewest, zich ertoe verbonden samen te werken voor gezonde ecosystemen, een betere voedselproductie en het welzijn van de mens.

Een algemene achteruitgang

De situatie is zorgwekkend en dringend voor onze bestuivers, bedreigd door het gebruik van pesticiden, de vernietiging van hun habitat en de klimaatverandering.

Bijvoorbeeld, in België:

  • Ongeveer een derde tot de helft van de 2423 in ons land geregistreerde soorten dag- en nachtvlinders is verdwenen of wordt bedreigd.
  • Van de 381 soorten wilde bijen is meer dan een derde verdwenen of in verschillende mate met uitsterven bedreigd (45 uitgestorven soorten en 113 bedreigde soorten).
  • De kolonies honingbijen hebben, vooral na de winter, te lijden onder een hoge sterfte. De oorzaken hiervan zijn het onderwerp geweest van recente studies.
  • Zweefvliegsoorten (een familie van vliegen) vertonen een dalende tendens en meer dan 50 van de ongeveer 320 soorten worden bedreigd.

Doelstelling: 50%meer bestuivende insecten

Tegen 2030 is de doelstelling van de nationale strategie:

  • het aantal soorten wilde bestuivers waarvan de populatie afneemt, met de helft verminderen;
  • het aantal soorten dat een positieve trend vertoont, met 50% te verhogen ten opzichte van 2019.

Hoe kan dit worden bereikt?

In de eerste plaats door de land- en tuinbouw bestuiversvriendelijk te maken. Dit omvat een reeks bestuiversvriendelijke landbouwpraktijken, een intensievere dialoog tussen belanghebbenden, een betere samenhang tussen beleidsmaatregelen in de landbouw- en de milieusector, en een nauwe samenwerking tussen boeren en tuinders, imkers, natuurbeschermingsorganisaties en landbouworganisaties.

Een belangrijk doelstilling voor het Brussels Gewest: Steden, infrastructuur en groene ruimten ook bestuiversvriendelijker maken. Er zijn veel mogelijkheden om hun aanwezigheid te stimuleren en hun bescherming te verbeteren in stedelijke gebieden, vooral langs wegen en spoorwegen.

Ten slotte is de strategie erop gericht de kennis over en het bewustzijn van de toestand van bestuivers te verbeteren, alsook de oorzaken van hun achteruitgang.

De vier ministers van Leefmilieu en de leden van de Interministeriële Conferentie voor het Leefmilieu, uitgebreid met de ministers en staatssecretarissen die verantwoordelijk zijn voor Landbouw en Wetenschapsbeleid, hebben zich ertoe verbonden de nodige personele en financiële middelen vrij te maken voor de uitvoering van deze strategie.
Datum van de update: 07/03/2022