Aktes van familiale aard : niet voor elke overdracht van een onroerend goed in categorie 0 is verkennend bodemonderzoek nodig (professionnels)

08/09/2015

Sinds 31/7/2015 werd het nieuwe besluit betreffende de akten van familiale aard gepubliceerd. Dit besluit lijst een aantal overdrachtsaktes op die voortaan uitgesloten worden van de definitie van het begrip “vervreemding van zakelijk recht”. Concreet wil dit zeggen dat voor deze aktes geen verkennend bodemonderzoek meer nodig is indien de akte een onroerend goed betreft dat is opgenomen in de categorie 0 (of overlappend aan 0) van de bodeminventaris.

Het besluit brengt dus een versoepelde procedure voor aktes met een familiaal karakter zoals bv. de verdeling van een onroerend goed tijdens het huwelijk of bij scheiding, de inbreng van een onroerend goed in de huwelijksgemeenschap, de verdeling van een onroerend goed onder rechthebbenden bij erfenis en de schenking van een onroerend goed aan verwanten.

De gedetailleerde beschrijvingen van deze aktes worden opgesomd in het besluit zelf dat eveneens te vinden is op onze webpagina omtrent de verschillende aanleidinggevende feiten tot het uitvoeren van een verkennend bodemonderzoek.

Datum van de update: 08/09/2015