Aanwijzing van de leden van de Raad van Beheer van de Stichting Zoniënwoud : Herman Van Rompuy verkozen tot Voorzitter

18/09/2019

Sinds 2008 werken de drie Gewesten samen aan de realisatie van de "Structuurvisie voor het Zoniënwoud". In dit kader hebben de bevoegde ministers in 2012 een intergewestelijk akkoord ondertekend dat een overlegstructuur voor het Zoniënwoud in het leven roept. Zo is er sindsdien overleg met de “stakeholders van het woud” (burgers en verenigingen binnen het “Platform Zoniënwoud”), met de politieke mandatarissen uit de omgeving van het Zoniënwoud en met de betrokken administraties op gewestelijk niveau.

In dit kader hebben de drie gewesten het noodzakelijk geacht een stichting op te richten met als doel :

  1. Het proces van de realisatie van de intergewestelijke structuurvisie ter harte te nemen, met inbegrip van de participatie van het publiek en de communicatie daarover;
  2. De projectopvolging en het zoeken naar (co-)financiering voor de projecten te verzekeren;
  3. Het onthaal van het publiek te omkaderen;
  4. De dataverzameling en de interne informatie-uitwisseling te coördineren.

Er restte nog de benoeming van de Raad van Beheer, bestaande uit 6 leden (2 per Gewest), en van een Voorzitter. De eerste vergadering van de RB heeft plaatsgevonden deze dinsdag 17 september en Herman VAN ROMPUY werd aangeduid als Voorzitter.

De voormalige voorzitter van de Europese Raad woont in Sint-Genesius-Rode in de directe nabijheid van het Zoniënwoud en gaat er regelmatig wandelen. Het is dus een bos dat hij goed kent en dat hij vooral leuk vindt. De Raad zal nog worden aangevuld met vier te coöpteren leden uit vzw’s die betrokken zijn bij het Zoniënwoud en/of experten.

De maatschappelijke zetel van de Stichting Zoniënwoud zal in de gebouwen van het Rood Klooster ondergebracht worden (Molenaarswoning), eigendom van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De coördinatie van alle activiteiten van de Stichting evenals het beheer van de procedures en de communicatie gebeurt vanaf deze site.

De poort Groenendaal (Vlaams Gewest) zal voor het grote publiek de belangrijkste toegangspoort tot het Zoniënwoud vormen. Het huidige Bosmuseum zal evolueren naar een onthaalcentrum voor de bezoekers. Tenslotte wordt er aan de poort van Terhulpen (Waals Gewest) een documentatie- en informatiecentrum uitgebouwd. Hier wordt het rijke verleden en de kennis omtrent het Zoniënwoud toegankelijk gemaakt.

Datum van de update: 18/09/2019