U bent hier

Wie zijn wij ?

Leefmilieu Brussel biedt meerdere beroepen aan in al zijn activiteitendomeinen.

De klassieke beroepen van een overheidsdienst

 • Wetgeven: voorbereiding en opstelling van ontwerpen van reglementering volgens de richtlijnen van de Regering, en onder het gezag van de Regering.
 • Vergunnen: conform het reglementair kader levert Leefmilieu Brussel verschillende types van administratieve vergunning af inzake milieu en energie (bv. de milieuvergunning).
 • Controleren/inspecteren: Leefmilieu Brus­sel vervult de rol van milieu-inspecteur en mi­lieupolitie in Brussel.

Beroepen van bewustmaking, advies en ondersteuning

Om de Brusselaars, de bedrijven en de overheidsinstellingen te helpen doorgroeien naar een milieu- en energietransitie. Dit omvat de verstrekking van informatie en de bevordering van gedragswijzigingen door verschillende beroepen die het volgende inhouden:

 • Bewustmaken, overtuigen en mobilise­ren: om de nodige gedragswijzigingen te stimuleren en voor een succesvol milieu- en energiebeleid.
 • Adviseren: Leefmilieu Brussel vervult een adviserende en begeleidende rol om de keuzes van de gebruikers van zijn diensten te sturen. Daarnaast wil het Instituut voldoen aan de verwachtingen van de Regering inzake expertise en technische ondersteuning: de overheidsdienst speelt een doorslaggevende rol in de voorbereiding van de uitvoering en de evolutie van het overheidsbeleid.
 • Ondersteunen en stimuleren : Leefmilieu Brussel ontwikkelt verschillende financiële steunmaatregelen, subsidies en premies om de concrete uitwerking van projecten door de gebruikers van zijn diensten te onder­steunen. De overheidsdienst ontwikkelt ook vernieuwende programma’s om de actoren te motiveren, te stimuleren en in netwerk te brengen, om hun vorderingen op het vlak van milieu- en energietransitie te ondersteu­nen of te versnellen.

In dit kader verkreeg Leefmilieu Brussel als eerste gewestelijke overheidsinstantie in het Brussels Gewest de EMAS-registratie, een prestigieuze milieumanagementtool die in de bedrijfswereld veel aanzien geniet.

Meer info: EMAS-registratie voor Leefmilieu Brussel

Operationele en terreinberoepen

Leefmilieu Brussel zorgt ook voor operatio­nele en terreinberoepen om bij te dragen aan de ontwikkeling van bepaalde groe­ne en natuurlijke ruimten in Brussel. Wij geven onderdak aan alle beroepen die verband houden met inrichting en beheer (op het niveau van de ruimten en infrastruc­turen) van:

 • de groene ruimten
 • de natuurlijke gebieden
 • de bossen
 • de Brusselse waterlopen.

Leefmilieu Brussel is ook rechtstreeks betrokken bij de totstandkoming, de evolutie en het onderhoud van het Brusselse stadslandschap en staat in voor het onthaal, het informeren en de begeleiding van de verschillende groepen van bezoekers die deze ruimten aandoen.

Inzameling van de wetenschappelijke milieugegevens

Om de uitoefening en ontwikkeling van al deze beroepen te ondersteunen en doeltreffend bij te dragen tot de uitvoering en de evolutie van het overheidsbeleid, heeft Leefmilieu Brussel de opdracht tot inzame­ling van de wetenschappelijke milieugege­vens van het Brussels Hoofdstedelijk Ge­west. Onze overheidsdienst kan bogen op een geavanceerde expertise en kennis in zijn activiteitendomeinen. Voor de uit­voering van zijn missie steunt de overheids­dienst op beroepen in de domeinen:

 • verwerving van wetenschappelijke gegevens;
 • beheer van deze gegevens;
 • rapportering van de gegevens aan de verschillende instanties;
 • planning van milieustrategieën.

Meer informatie over de activiteiten van Leefmilieu Brussel vindt u in het jaarverslag.

Datum van de update: 05/08/2020