Preventieacties

  • Gevaar of hinder voor de gezondheid of het leefmilieu: de beambten belast met het toezicht kunnen op elk moment preventiemaatregelen van alle aard nemen.
  • Onmiddellijk risico van milieuschade: de leidend ambtenaar van Leefmilieu Brussel mag:
  1. de uitbater die de activiteit uitoefent verplichten de nodige inlichtingen te verstrekken (in geval van bestaand of vermoed onmiddellijk risico van milieuschade);
  2. de uitbater verplichten de nodige preventieve maatregelen te treffen en, indien hij die verplichtingen niet nakomt, zelf de nodige preventieve maatregelen treffen;
  3. of onmiddellijk de nodige preventieve maatregelen treffen.
  • Feiten die een inbreuk vormen:
  • De beambten belast met het toezicht kunnen:

1.       een of meerdere waarschuwingen geven, al dan niet in combinatie met een preventieve maatregel;

2.       een of meerdere ingebrekestellingen uitschrijven, al dan niet in combinatie met een preventieve maatregel.

  • De beambten mogen een PV van vaststelling van de inbreuk opstellen.
  • Feiten die een inbreuk vormen met risico op onherstelbare schade OF herhaalde vaststelling van feiten die een inbreuk vormen: de beambten belast met het toezicht kunnen de opdracht geven om:

1.       een activiteit gedeeltelijk of volledig stop te zetten;

2.       een of meerdere installaties te sluiten.

Datum van de update: 19/06/2015