U bent hier

Hoe een boetebeslissing betwisten ?

In het kader van een procedure van alternatieve administratieve geldboete kunt u, als u het niet eens bent met de beslissing van de leidend ambtenaar van Leefmilieu Brussel, een beroep instellen.                  

Bij het Milieucollege

Als Brusselse administratieve overheid kan het Milieucollege de alternatieve administratieve geldboete en de eventuele dwangsom heroverwegen: het kan ze bevestigen, het bedrag ervan herzien of ze vernietigen. Alle informatie aangaande de beroepsmodaliteiten bij het Milieucollege staat vermeld in de betekende beslissing betreffende de alternatieve administratieve geldboete.

U beschikt over 2 maanden vanaf de datum van kennisgeving van de beslissing, om uw beroep in te dienen. Dit dient per aangetekende brief te worden verstuurd naar:

Milieucollege
Arcadiagebouw
Kunstberg 10-13,
B - 1000 Brussel

Als u in het kader van uw beroep wilt worden gehoord, moet u dit in uw aanvraag vermelden. Het Milieucollege zal dan zowel u als vertegenwoordigers van Leefmilieu Brussel uitnodigen voor een hoorzitting.

Bij de Raad van State

Indien het Milieucollege de administratieve geldboete bevestigt, kunt u deze beslissing aanvechten bij de Raad van State binnen 60 dagen na de kennisgeving van de beslissing, door een beroep in te dienen bij de:

Raad van State
Wetenschapsstraat 33
B-1040 Brussel
www.raadvst-consetat.be

Datum van de update: 20/04/2020

Wetgeving: