U bent hier

Hoe wordt het bedrag van de boete berekend ? Welke criteria worden in acht genomen?

Alternatieve administratieve boetes maken het mogelijk om alle inbreuken op het gebied van milieu en dierenwelzijn te bestraffen. Het opgelegde bedrag hangt af van de ernst van de inbreuk en de omstandigheden waarin deze werd gepleegd. De bedoeling is een bedrag te bepalen dat doeltreffend, evenredig en afschrikkend is.

 

 

 

Berekeningscriteria

Het bedrag van de alternatieve administratieve geldboete wordt beïnvloed door:   
De aard van de feiten: voor elke milieu-inbreuk werden basisbedragen voorzien;
De ernst van de feiten met een mogelijke verhoging in geval van gevaar voor de gezondheid of het milieu;
De context In het kader van een professionele activiteit meer bepaald
De frequentie en de duur van de inbreuk bijvoorbeeld in geval van recidive binnen drie jaar
Verzachtende of verzwarende omstandigheden afhankelijk van de maatregelen die u al dan niet hebt genomen om de situatie te verhelpen.

Doeltreffende, evenredige en afschrikkende boetes

Leefmilieu Brussel heeft studies laten uitvoeren om het gepaste bedrag te bepalen in functie van de milieuthema's en het soort overtredingen. Sinds mei 2017 zijn nieuwe richtlijnen van kracht, waardoor het gemiddelde bedrag van de boetes gestegen is tot ongeveer 2.000 euro. Het bedrag van een administratieve geldboete kan oplopen tot 62.500 euro. In geval van recidive binnen drie jaar na een strafrechtelijke veroordeling of na een definitieve administratieve sanctie kan dit maximumbedrag worden verhoogd tot 125.000 euro. En als de feiten betrekking hebben op meerdere inbreuken, kunnen de bedragen per inbreuk worden opgeteld, tot een maximum van 125.000 euro. 

Het uitstel

In het kader van uw verdediging heeft u de mogelijkheid om een verzoek tot uitstel in te dienen bij de leidend ambtenaar van Leefmilieu Brussel.

Er kan u uitstel worden toegekend indien u in de afgelopen vijf jaar geen administratieve geldboete of strafsanctie heeft opgelegd gekregen voor een andere inbreuk. De aanvragen tot uitstel worden geval per geval beoordeeld door de leidend ambtenaar van Leefmilieu Brussel. Hierbij houdt hij rekening met, onder andere, de aard van de feiten, hun ernst en de eventueel genomen maatregelen om de toestand te verbeteren.

Indien u uitstel wordt toegekend, betekent dit dat u de administratieve geldboete niet dient te betalen indien u gedurende een periode van 3 jaar geen nieuwe inbreuk pleegt die aanleiding kan geven tot een administratieve geldboete of strafsanctie. Indien u tijdens deze proeftijd van 3 jaar een nieuwe inbreuk pleegt, zal het uitstel automatisch worden ingetrokken en zal u niet enkel de boete moeten betalen die het voorwerp uitmaakte van het uitstel, maar ook de geldboete die voor de nieuwe inbreuk wordt opgelegd. 
 

Dwangsom

In bepaalde gevallen is verdere actie vereist, bijvoorbeeld wanneer de situatie bijzonder ernstig of dringend is. De administratieve geldboete kan dan worden gecombineerd met een dwangsom : de verplichting om binnen een bepaalde termijn maatregelen te nemen om een einde te maken aan de inbreuk, op straffe van betaling van een bijkomend bedrag. Dit bedrag is vastgelegd op maximaal 62.500 euro. Als u de gevraagde acties binnen de gestelde termijn uitvoert, wordt het bedrag van de dwangsom niet van u gevorderd. Als de situatie daarentegen niet is veranderd en de termijn is overschreden, moet u naast de boete het bedrag van de dwangsom betalen.

Om meer te weten raadpleeg de pagina over de boetes die verband houden met overtredingen inzake vliegtuiglawaai.

Datum van de update: 15/10/2020

Wetgeving: