U bent hier

Seveso-inrichtingen

Op bepaalde industriële sites stockeren of hanteren bedrijven grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen die bij brand, explosie of lekken ongevallen met een grote impact kunnen veroorzaken. Krachtens een Europese wetgeving zijn deze zogenaamde “Seveso-inrichtingen” onderworpen aan specifieke verplichtingen en systematische periodieke controles. Op het Brusselse grondgebied gaat het momenteel om drie bedrijven.

Sevesosites in het Brussels Gewest

Op basis van de hoeveelheid en de aard van de gevaarlijke stoffen die op de sites aanwezig zijn worden 2 van de 3 bedrijven in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest als een lagedrempelinrichting geïdentifieerd. De 3e site als een hogedrempelinrichting. 

Bedrijf Ligging Seuil
COMFORT ENERGY

Aastraat 25, 1070

ANDERLECHT 

Lage drempel
LUKOIL BELGIUM

Vilvoordsesteenweg 21, 1120

NEDER-OVER-HEEMBEEK 

Hoge drempel
TOTAL BELGIUM

Vilvoordsesteenweg 214, 1120

NEDER-OVER-HEEMBEEK 

Lage drempel

Om meer te weten over de Seveso-inrichtingen en de meest recente inspectiedata.

Frequentie van de inspecties

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden Seveso-inrichtingen minstens 1 keer om de 3 jaar gecontroleerd en de frequentie van de routinecontroles houdt rekening met:

  • het gevarenpotentieel op vlak van acute toxiciteit voor de mens, van brand/explosie en gevaar voor het leefmilieu;
  • de nabijheid en kwetsbaarheid van naburige zones (woningen, opvang- of verzorgingsvoorzieningen, beschermde zones,...);
  • de aard en complexiteit van de activiteiten die in het bedrijf worden uitgeoefend;
  • het gedrag van de uitbater, zowel inzake naleving van de regels als het reactievermogen bij vastgestelde hinder of gebreken.

Inhoud van de inspecties

In het kader van de inspectieplannen worden de Seveso-inrichtingen gecontroleerd op basis van een lijst van criteria voor audit, een milieu-inspectie of een follow-up van de vooraf vastgestelde tekortkomingen. In bepaalde gevallen kan het inspectieprogramma worden aangepast om de frequentie van de controles te verhogen. 

Wettelijke kader

De inspectieregels van de Seveso-inrichtingen werden bepaald door het Samenwerkingsakkoord van 16 februari 2016 tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken en dat van kracht werd op 10 juni 2016.

Datum van de update: 30/06/2021