U bent hier

Hoofdstuk 7 : Gevaarlijke Produkten (professionnels)

In tal van beroepsactiviteiten wordt gebruik gemaakt van producten die een gevaar kunnen vormen voor de menselijke gezondheid en het leefmilieu, waaronder producten die ingedeeld worden als brandbaar, giftig, bijtend of explosief. Om de risico's tot een minimum te beperken, legt de wet strikte regels op voor de productie en het gebruik van deze producten en voor de verwijdering van de bijhorende afvalstoffen.

Voor wie?

De reglementering geldt met name voor professionals die:

  • gevaarlijke stoffen of mengsels produceren of invoeren;
  • gevaarlijke producten gebruiken of opslaan, zoals bijvoorbeeld verf, lijm, vernis en solventen.

Wat zijn de belangrijkste bepalingen?

  • Als fabrikant of invoerder van chemische stoffen of mengsels dient u het bewijs te leveren dat uw producten niet gevaarlijk zijn en moet u desgevallend maatregelen treffen om de risico's voor de gezondheid, de veiligheid en het milieu te beperken.  Voor elk product dat wordt aangemerkt als gevaarlijk moet een fiche worden opgesteld met veiligheidsvoorschriften. De informatie die op deze fiche staat, moet gebruikers in staat stellen om de nodige beschermende maatregelen te nemen.
  • Indien uw beroepsactiviteit het gebruik van chemische producten inhoudt, dan moet u een efficiënt beheersysteem van gevaarlijke producten invoeren dat garandeert dat deze producten in alle veiligheid worden aangewend, opgeslagen en verwijderd, in overeenstemming met de geldende wetgeving.

Informeer u!

Voor meer informatie, raadpleeg hoofdstuk 'Gevaarlijke producten' (.pdf) van het vademecum van de milieu-inbreuken voor professionelen.

Datum van de update: 10/07/2017