U bent hier

Energieverbruik gelinkt aan transport

Indicator - Actualisering : november 2021

Het energieverbruik gelinkt aan transport (openbaar en privaat) van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vertegenwoordigt in 2019 meer dan een vijfde van het totaal Brussels energieverbruik (21%). Dit is hoofdzakelijk toe te schrijven aan het wegvervoer (91% van het totale verbruik gelinkt aan transport in 2019). 

Evolutie van het aan het vervoer gekoppelde energieverbruik

Het geraamde energieverbruik voor vervoer (verplaatsingen van personen en goederen; openbaar en privaat; over de weg, het spoor, het water en off-road) in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft dalingen en stijgingen gekend tussen 1990 en 2019. Ze is momenteel goed voor meer dan een vijfde van het Brussels totaal eindverbruik (4000 GWh, of 21% van het totaal).

Dat verbruik is in de eerste plaats toe te schrijven aan het vervoer over de weg (privaat en, in beperkte mate, openbaar), wat in 2019 goed was voor 91% (3659 GWh) van het totaal eindverbruik door het vervoer.  

Evolutie van het voor vervoer berekende energieverbruik, tussen 1990 en 2019, in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Bron: Energiebalansen van het BHG
(OVW: berekend, rekening houdend met de onderste verbrandingswaarde van elk beschouwd brandstoftype, met andere woorden de hoeveelheid thermische energie die per massa-éénheid brandstof vrijkomt bij de verbranding ervan)

Verschillende factoren bepalen de vervoersvraag van personen- en goederentransport

De factoren die de vraag naar personenvervoer beïnvloeden zijn:

  • De demografische bevolkingskenmerken (aantal inwoners/ huishoudens, samenstelling van de bevolking op basis van leeftijd, samenstelling van de huishoudens, …);
  • De socio-economische kenmerken van de bevolking (koopkracht van de huishoudens; belang van bijvoorbeeld het woon-werkverkeer of woon-schoolverkeer); 
  • De ruimtelijke ordening (mengeling van functies) ; 
  • De pendelstromen en de werkorganisatie (toenemende praktijk van telewerken). 

En, voor wat betreft de vraag naar goederentransport:

  • De economische activiteit (samenstelling van het economisch netwerk en met name het belang van de activiteit) ;
  • De mondialisering van de economie et de globalisering van de markten;
  • De evolutie van de brandstofprijzen en van de arbeidskrachten. 

Stabiele afgelegde afstanden en stijgende brandstofprijzen

Merken we hierbij op dat de afgelegde afstanden over de weg door motorvoertuigen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sinds 2002 stabiel zijn (de sprong tussen 2012 en 2013 is te wijten aan een methodologisch hiaat en niet aan een gewijzigde tendens), terwijl zowel de bevolking als de werkgelegenheid blijft toenemen. 

De door de motorvoertuigen over de weg afgelegd afstanden in het Brussels Gewest 

Bron: Statbel (1990-2012 volgens de FOD Mobiliteit en Transport en sinds 2013 op basis van de brongegevens van de Gewesten)

De brandstofprijzen fluctueren: een sterke stijging tussen 2000 en 2012, een daling tot 2016, en een verdere stijging vanaf 2017. Ook moet worden opgemerkt dat, voor het eerst sinds 1990, de prijs van diesel hoger is dan die van benzine. 

De evolutie van de brandstofprijzen zou een van de verklarende factoren kunnen zijn voor de evolutie van het energieverbruik door de transportsector.

Evolutie van de brandstofprijzen aan de pomp 

Bron : Statbel (volgens de Algemene directie Energie - FOD Economie) 

Ook andere elementen bieden weliswaar een verklaring zoals de verzadiging van het Brussels wegennet en de herinrichting van de wegen (vermindering van het aantal rijstroken, fietspaden, zones 30, verkeersdrempels…), de verbetering van de prestaties van het wagenpark, een rationalisering van de verplaatsingen en de geleidelijke overschakeling van wegvervoer naar andere minder energieverslindende vervoersmodi. We stellen effectief een stijging vast van het gebruik van het openbaar vervoer, fiets en goederenvervoer per boot (zie gegevens over mobiliteit in het hoofdstuk Context).

Datum van de update: 30/11/2021