U bent hier

Energieverbruik door de transportsector

Actualisering : februari 2020

Het energieverbruik gelinkt aan transport (openbaar en privaat) van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vertegenwoordigt in 2017 meer dan een vijfde van het totaal Brussels energieverbruik (22%). Dit is hoofdzakelijk toe te schrijven aan het wegvervoer (92% van het totaal verbruik gelinkt aan transport in 2017). 

Evolutie van het aan het vervoer gekoppelde energieverbruik

Het  geraamde energieverbruik voor vervoer (verplaatsingen van personen en goederen ; openbaar en privaat ; over de weg, het spoor en het water) in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft dalingen en stijgingen gekend tussen 1990 en 2017. Ze is momenteel goed voor meer dan een vijfde van het Brussels totaal eindverbruik (4256 GWh, of 22% van het totaal).

Dat verbruik is in de eerste plaats toe te schrijven aan het vervoer over de weg (privaat en, in beperkte mate, openbaar), wat in 2017 goed was voor 92% (3927 GWh) van het totaal eindverbruik door het vervoer. 

Evolutie van het voor vervoer berekende energieverbruik, tussen 1990 en 2017, in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Bron : Energiebalansen van het BHG
(OVW : berekend, rekening houdend met de onderste verbrandingswaarde van elk beschouwd brandstoftype, met andere woorden de hoeveelheid thermische energie die per massa-éénheid brandstof vrijkomt bij de verbranding ervan)
 


Verschillende factoren bepalen de vervoersvraag van personen- en goederentransport

De factoren die de vraag naar personenvervoer beïnvloeden zijn :

  • De demografische bevolkingskenmerken (aantal inwoners/ huishoudens, samenstelling van de bevolking op basis van leeftijd, samenstelling van de huishoudens, …);
  • De socio-economische kenmerken van de bevolking (koopkracht van de huishoudens ; belang van bijvoorbeeld het woon-werkverkeer of woon-schoolverkeer). 

En, voor wat betreft de vraag naar goederentransport :

  • De economische activiteit (samenstelling van het economisch netwerk en met name het belang van de activiteit) ;
  • De mondialisering van de economie et de globalisering van de markten ;
  • De evolutie van de brandstofprijzen en van de arbeidskrachten. 


Stabiele afgelegde afstanden en stijgende brandstofprijzen

Merken we hierbij op dat de afgelegde afstanden over de weg door motorvoertuigen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sinds 2002 stabiel zijn (de sprong tussen 2012 en 2013 is te wijten aan een methodologisch hiaat en niet aan een gewijzigde tendens), terwijl zowel de bevolking als de werkgelegenheid blijft toenemen. 

De door de motorvoertuigen over de weg afgelegd afstanden in het Brussels Gewest 

Bron : Statbel (1990-2012 volgens de FOD Mobiliteit en Transport en sinds 2013 op basis van de brongegevens van de Gewesten)
 
 

De brandstofprijzen fluctueren : een sterke stijging tussen 2000 en 2012, waarna een daling tot 2016.

Evolutie van de brandstofprijzen aan de pomp 

Bron : Statbel (volgens de Algemene directie Energie - FOD Economie) 

De evolutie van de brandstofprijzen zou een van de verklarende factoren kunnen zijn voor de evolutie van het energieverbruik door de transportsector.
Ook andere elementen bieden weliswaar een verklaring zoals de verzadiging van het Brussels wegennet, de verbetering van de prestaties van het wagenpark, een rationalisering van de verplaatsingen en de geleidelijke overschakeling van wegvervoer naar andere minder energieverslindende vervoersmodi. We stellen effectief een stijging vast van het gebruik van het openbaar vervoer, fiets, vervoer per boot (zie gegevens over mobiliteit in het hoofdstuk Context).

Datum van de update: 22/10/2020