U bent hier

De demografische evolutie in het Brussels Gewest

Actualisering : januari 2021

Een groeiend aantal Brusselaars 

Na een sterke stijging tussen 2008 en 2013 blijft de bevolking van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest groeien, evenwel gematigder. Ze telde 1.218.255 inwoners op 1 januari 2020 (buiten het wachtregister). 

In 2070 zou het Gewest 8% meer bewoners moeten tellen, ofwel een gemiddelde groei van 1.900 personen per jaar (FPB, 2020). Met COVID-19 zijn de groeivooruitzichten naar beneden bijgesteld ten opzichte van de ramingen van de voorgaande jaren. 
 

 

Evolutie van de Brusselse bevolking (1980–2020)

Bronnen : FOD Economie – Statbel - Rijksregister (1980-2020), Federaal Planbureau – bevolkingsprojecties (2020)
 

Deze groei wordt gestimuleerd door het natuurlijk saldo en het internationaal migratiesaldo.  
Gelet op de Belgische en internationale migratiebewegingen verwelkomt het Gewest jaarlijks bijna 80.000 nieuwkomers (79.000 in 2019): een nieuw publiek dus, dat vaak helemaal niet op de hoogte is van onze milieuwetgeving.  
 
Bovendien zouden de klimaatveranderingen een migratiestroom op gang kunnen brengen van een miljoen klimaatvluchtelingen in Europa tegen 2100, met een grote kans dat deze zullen trekken naar de grote steden, namelijk onder andere Brussel. 

Het Gewest verliest daarentegen meer inwoners (in het bijzonder jonge gezinnen met kinderen) aan de twee andere Gewesten van het land dan dat het er wint.
De gewestelijke dichtheid bedraagt 75 inwoners/hectare in 2019. De bevolking is weliswaar ongelijk verdeeld over het grondgebied: er is een concentratie in de gemeenten van de eerste kroon (Sint-Joost heeft de hoogste bevolkingsdichtheid: 234 inw/ha) en een lagere dichtheid in de periferisch gelegen gemeenten (Watermaal-Bosvoorde heeft de laagste bevolkingsdichtheid: 20 inw/ha).

De huishoudens worden groter en het aandeel van de alleenstaanden wordt kleiner.  

Het aantal huishoudens fluctueert hoofdzakelijk in functie van de evolutie van de Brusselse bevolking. In 2020 telde het Gewest bijna 560.000 private huishoudens (de collectieve huishoudens  vertegenwoordigen maar 1% van de totale bevolking). Na een aanzienlijke groei tussen 2001 en 2013 (+14%), en vervolgens enkele jaren van relatieve stagnatie, stijgt hun aantal opnieuw sinds 2017. Volgens de voorspellingen zou het aantal huishoudens nog tot 2050 moeten toenemen, maar niet zo snel als de bevolking.  

De gezinnen in het Gewest (de collectieve gezinnen niet meegerekend) bestaan gemiddeld uit 2,2 personen. Bijna de helft van hen zijn alleenstaanden: m.a.w. 1 Brusselaar op 5 woont alleen. De omvang van de gezinnen neemt jaar op jaar toe. Naar verwachting zouden gezinnen in 2070 gemiddeld uit 2,3 personen bestaan (FPB, 2019). Het aandeel van gezinnen van alleenstaanden neemt immers af o.a. door de daling van het aandeel van de + 65-jarigen en dat van de jongeren, die de voorkeur geven aan samenwonen gezien de hoge prijzen van de woningen. Tegelijkertijd nemen de gezinnen die uit meerdere personen bestaan, in het bijzonder de gezinnen van 3 personen en meer, toe. 

Aantal private huishoudens volgens grootte in het Brussels Gewest (2001-2020)

Bron: BISA volgens de gegevens van de FOD Economie - Statbel

Tijdens de dag neemt de Brusselse bevolking aanzienlijk toe: 

  • aangezien het Gewest fungeert als een tewerkstellingspool: volgens de Enquête over de Arbeidskrachten (Statbel) bedroeg het aantal personen dat in 2019 vanuit Vlaanderen of Wallonië in het Gewest kwam werken nagenoeg 378.000 personen, een aantal dat opnieuw stijgt (+11% tussen 2015 en 2019) na een sterke terugval in 2015. Ter vergelijking, het aantal pendelaars dat woonachtig is in het Brussels Gewest maar in Vlaanderen of Wallonië werkt, is vijf keer minder talrijk (bijna 83.000 in 2019) maar steeg geleidelijk (+20% tussen 2015 en 2019).
  • aangezien het Brussels Gewest eveneens een onderwijspool is en gedurende het schooljaar 34.000 leerlingen en studenten aantrekt uit Vlaanderen (Vlaams-Brabant voornamelijk), maar ook uit Wallonië en het buitenland. Deze laatsten vertegenwoordigden 13% van de in Brussel schoollopende leerlingen (kleuter-, lager en middelbaar onderwijs) in 2018-2019 (BISA).

Een Brusselaar geboren in 2019 zal gemiddeld 81,6 jaar leven 

De levensverwachting van de Brusselse bevolking bedroeg 81,6 jaar in 2019. Ze ligt 4,8 jaar hoger voor vrouwen dan voor mannen. Ze heeft de neiging te stijgen, met een winst van 1,6 jaar voor de vrouwen en 2,3 voor de mannen, over een tijdsspanne van 10 jaar (2009-2019) (Statbel). 

Datum van de update: 14/01/2021

Documenten: 

Studie(s) en rapport(en)