U bent hier

Groene ruimten en biodiversiteit

De bescherming en ontwikkeling van groene ruimten in de stad dragen in ruime mate bij tot de levenskwaliteit van de stadsbewoners. Naast hun ecologische functie vervullen de stedelijke groene ruimten andere belangrijke functies, in het bijzonder op recreatief, sociaal, landschappelijk of stedenbouwkundig vlak. Deze ruimten staan erg onder druk en krijgen niet altijd de nodige bescherming en het gepaste beheer. Een andere belangrijke doelstelling is bijgevolg de biodiversiteit in de stad te bewaren en te bevorderen en dit niet enkel om de bijhorende habitats en soorten te beschermen, maar ook om de burgers dichter bij de natuur te brengen en ze te sensibiliseren voor milieubekommernissen. Daarom worden fauna en flora en de natuurlijke habitats gemonitord en opgevolgd om zo over de vereiste gegevens te beschikken voor het opstellen van een beheerbeleid en -maatregelen inzake biodiversiteit.

Datum van de update: 30/05/2020