U bent hier

Milieu en gezondheid

Studies en onderzoek

De luchtkwaliteit is een van de doorslaggevende factoren voor wat de impact van het leefmilieu op de volksgezondheid betreft. Talrijke studies bevestigen het belang van de luchtverontreiniging zowel voor acute gezondheidsproblemen (bijvoorbeeld aantal hospitalisaties omwille van hart- en ademhalingsproblemen, aantal bronchiale problemen) als voor chronische ziekten (zoals verergering van astma, vooral bij het kind, of cardiovasculaire aandoeningen). Het is mogelijk sommige vaststellingen over die impact te verfijnen door middel van studies (zogenaamde biomonitoring-studies en epidemiologische studies). De meerderheid van dergelijke initiatieven wordt op internationaal niveau genomen. Het Brussels Gewest heeft deelgenomen aan de Europese studies APHEIS/ENHIS over de invloed van stofdeeltjes op het sterftecijfer. Het heeft ook deelgenomen aan de bijkomende APHEKOM-studie die onder meer handelde over het ziektecijfer en de invloed van de nabijheid van wegverkeer.

Belangrijkste feiten

  • Als de blootstelling aan fijn stof (PM2,5) beperkt zou worden tot de richtwaarde aanbevolen door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), 10µg/m3, zou daar een mogelijke winst van de levensverwachting uit voortvloeien die kan gaan tot 22 maanden voor een persoon van 30 jaar, afhankelijk van de bestudeerde stad. In het Brussels Gewest wordt deze winst geraamd op 7 maanden.
  • Voor 10 steden die deelnamen aan het APHEKOM-project werd een analyse gemaakt van het percentage van de bevolking die lijdt aan chronische ziekten die toe te schrijven zijn aan het feit dat ze in de nabijheid van wegen met druk verkeer wonen. Zo werd, met alle voorbehoud inzake de methodologie, een verbluffend cijfer van 8 tot 24% (in het geval van het BHG was dat 18%) naar voren geschoven voor astma in de leeftijdscategorie van 0 tot 17 jaar.

"Milieugebonden" ziekten

De “meervoudige blootstelling”, die overeenstemt met een gecombineerde blootstelling aan verscheidene stoffen die soms een onderlinge synergie vertonen, is een van de belangrijkste oorzaken voor milieugebonden ziekten.
Vele ziekten, zoals kanker, cardiovasculaire ziekten en endocriene, immunitaire en metabolische stoornissen, houden inderdaad verband met gekende milieufactoren die zich ook voordoen in het BHG.
Trouwens, de "intolerantie" van sommige categorieën van de bevolking voor bepaalde chemische of fysieke hinder, kan ook aan de oorsprong liggen van milieugebonden ziekten.

Belangrijkste feiten

  • Om de patiënten die het slachtoffer zijn van deze "milieugebonden" ziekten aangetroffen in het BHG beter te begrijpen, werden verscheidene thema’s op pedagogische wijze uitgediept met de artsen: borstkanker, leukemie, cardiovasculaire ziekten, endocriene stoornissen en elektrosensibiliteit of intolerantie voor elektromagnetische velden.
  • Een analyse van de meervoudige blootstelling aan vluchtige organische stoffen (VOS) toont het belang van de blootstelling binnen in de woning: in de bezochte kinderkamers bedragen de gemiddelde concentraties 80 µg/m3, terwijl ze buitenshuis 35µg/m3 bedragen. Er werden concentraties gemeten die hoger lagen dan 560 µg/m³ in 5 % van de bezochte kinderkamers, terwijl de grenswaarde voor comfort geraamd wordt op 200 µg/m³ op basis van de waargenomen medische symptomen.

Veteranenziekte

De veteranenziekte is een ziekte verbonden met de besmetting van stilstaand tapwater maar doet zich ook voor in openbare zwembaden, spa's…

Belangrijkste feiten

  • Nadat het aantal Belgische slachtoffers van de veteranenziekte zijn maximum bereikte in 2006 (230 gevallen), is de problematiek sindsdien afgenomen. Voor de gevallen die waargenomen worden in het Brussels Gewest zou het vaak om individuele besmettingen gaan die verzorgd worden in het BHG.

Regionale actie: De Regionale Cel voor Interventie bij Luchtvervuiling (RCIB)

De RCIB is bestemd om de arts te helpen bij zijn medische diagnose wanneer die vermoedt dat een gezondheidsprobleem verband houdt met een blootstelling aan luchtvervuiling binnenshuis.
Het vaakst voorkomende probleem is de aanwezigheid van schimmels in de woning. Die worden in verscheidene recente epidemiologische studies als boosdoener bestempeld bij ademhalingsaandoeningen, zoals rinitis, allergische bronchitis, astma en allergieën.
Gezien het grote aantal vragen die gesteld worden in verband met kleine kinderen, werd ook in kinderkribbes de luchtvervuiling binnenshuis geanalyseerd.

Belangrijkste feiten

  • De meerderheid van de woningen bezocht door de RCIB heeft minstens één ruimte met zichtbare schimmels over een oppervlakte kleiner dan 0,3 m². 30 % van de gehuurde woningen hebben geen enkel probleem met schimmels maar meer dan 20 % van de gehuurde woningen hebben minstens één ruimte met meer dan 3 m² zichtbare schimmel.

 

Datum van de update: 29/05/2020