U bent hier

Geluidsniveaus van het luchtverkeer : Lden

Context

Brussel-Nationaal is de eerste Belgische en de 15de grootste Europese luchthaven (wat het aantal vertrekkende vluchten in 2010 betreft) (Bron: EuroControl): de luchthaven telde om en bij 225.000 vliegbewegingen in 2010 (Bron: Milieurapport 2010 van Brussels Airport).
Het aantal vliegbewegingen op jaarbasis (landen en stijgen) op de luchthaven kent sinds 2001 een daling (om en bij de 325.000 vliegbewegingen in 2000 tegenover +/- 250.000 bewegingen in 2002) als gevolg van de gebeurtenissen van 11 september 2001 en het faillissement van Sabena. De economische en financiële crisis van 2009 deed daar nog een schepje bovenop. De aswolk die in april 2010 na de uitbarsting van de IJslandse vulkaan over Europa trok, zorgde dat jaar voor een bijzonderheid.
De nabijheid van deze grote luchthaven veroorzaakt geluidshinder door vliegtuigen die het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest overvliegen (ongeveer de helft van de bewegingen kan een invloed hebben in het Gewest).

Evaluatie van het lawaai veroorzaakt door het luchtverkeer

Om de hinder voor het Brusselse leefmilieu te beoordelen werd voor het jaar 2010 een "akoestische" plaatsbeschrijving van het grondgebied opgesteld. Doel van deze plaatsbeschrijving is het becijferen van het "structurele" lawaai door het luchtverkeer en het opstellen van een model voor de hinder die de bevolking ervaart. De cartografisch weergegeven resultaten van deze modelleringen worden " geluidskadaster van het luchtverkeer" genoemd.
Dit kadaster bepaalt enerzijds de Lden (Level day-evening-night) en anderzijds de Ln (Level night). De Lden vertegenwoordigt het gewogen equivalent geluidsniveau over 24 uur dat gemiddeld tijdens een volledig jaar (in casu 2010) werd waargenomen. Voor de weging wordt een straffactor van 5 dB(A) toegepast voor 's avonds (19.00 tot 23.00 u) en van 10 dB(A) voor 's nachts (23.00 tot 07.00 u), aangezien lawaai op die tijdstippen als hinderlijker wordt ervaren. De Lden is echter niet representatief voor de “geluidspieken" veroorzaakt door overvliegende vliegtuigen; andere zogenaamde "eventindicatoren" vervullen deze rol.
Dankzij de weging van deze indicator volgens de uurperiode van de "dag", weerspiegelt hij vrij goed de daadwerkelijk door de bevolking gepercipieerde geluidshinder.
De Ln (Level night) vertegenwoordigt het nachtelijk geluidsniveau tussen 23u en 7u.

Ernst van het lawaai veroorzaakt door het luchtverkeer

Geluidskadaster van het vliegverkeer in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest – Indicator Lden
Bronnen : Leefmilieu Brussel, 2011, « Cartographie du bruit du trafic aérien en Région de Bruxelles-Capitale – année 2010 », op basis van de verkeersgegevens van 2010, methode ECAC-1997 en modelleringssoftware CadnaA

Twee derde van het Brusselse grondgebied ondervindt de geluidsimpact van het luchtverkeer. Een strook die uit het noordoosten van het Gewest vertrekt en richting Brussel centrum trekt, is bijzonder goed zichtbaar; ze toont de dominerende bijdrage van bepaalde vliegroutes.
De hoogste geluidsniveaus (Lden > 55 dB(A), drempel waarop er volgens de WGO ernstige hinder voor de bewoners ontstaat) treffen iets meer dan een tiende van het grondgebied (11,5%) d.i. overwegend het noordoosten van het Gewest (noorden van de stad Brussel - met name Haren en Neder-Over-Heembeek -, Evere, het uiterste noorden van Schaarbeek, het noorden van Sint-Lambrechts-Woluwe, het oosten van Sint-Pieters-Woluwe). De hinderlijke geluidsniveaus 's nachts (Ln > 45 dB(A), drempel die de WGO beschouwt als matig tot sterk slaapverstorend), bestrijken een grosso modo identiek, maar toch lichtjes groter gebied (14,1%).
Het lawaai verbonden met het luchtverkeer bekleedt de tweede plaats in de ranglijst van stedelijke geluidshinder (t.o.v. het aantal blootgestelde inwoners), die wordt aangevoerd door het lawaai van het wegverkeer. De derde plaats wordt ingenomen door het spoorverkeer. Die tweede plaats doet geen afbreuk aan het feit dat geïsoleerde gebeurtenissen bijzondere hinder voor bepaalde personen kunnen veroorzaken.
Merk op dat bovenstaande resultaten voortvloeien uit een modellering op de schaal van het Gewest en representatief zijn voor de situatie over een heel jaar.

 

Datum van de update: 28/05/2020

Documenten: