U bent hier

Beheer van de milieurisico's

Verontreinigde bodems

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kan zich beroemen op een rijk industrieel verleden. Helaas raakten tal van terreinen in de loop der tijd vervuild door verontreinigende activiteiten en deze blijven tot op vandaag nefaste gevolgen hebben. De verantwoordelijken voor deze verontreinigingen zijn al te vaak niet gekend of niet in staat om deze terreinen te saneren. Daarom werden er maatregelen getroffen zoals de inventaris van de bodemtoestand. Evenzo subsidieert het Gewest een deel van de saneringskosten voor herinvesteringsprojecten op dergelijke verontreinigde sites (Brussels Greenfields).
De huidige activiteiten worden dan weer strikt omkaderd via vergunningen en inspecties.

Kernfeiten

 • Eind 2011: 18,5% van de oppervlakte van het BHG (+/- 19000 percelen) in het ontwerp van inventaris van de bodemtoestand. 5039 sites gevalideerd volgens de procedure van de nieuwe bodemordonnantie.
 • Voornaamste verontreinigende stoffen:
  • in de bodem: de koolwaterstoffen (68 tot 81 %) en de zware metalen (18 tot 32%);
  • in het grondwater: de koolwaterstoffen (67 %), de zware metalen (23%) en de gechloreerde oplosmiddelen (10 %).
 • Verontreinigde bodems:
 • Tussen 2005 en 2011, 3234 kadastrale percelen waarvoor een verkennend bodemonderzoek en 465 percelen waarvoor sameringsvoorstel of risicobeheer
 • Tussen 2005 en 2011, 365 ha terrein die behandeld werden en terug beschikbaar zijn voor gebruik

Elektromagnetische golven

Onze moderne leefomgeving wordt gekenmerkt door de alomtegenwoordigheid van elektromagnetische velden (EMV), zowel omwille van het universele gebruik van elektrische energie, als door het almaar sterker verbreide gebruik van telecommunicatiemiddelen, zoals het internet en de draadloze telefonie. Tot op heden bestaan er meer vragen dan antwoorden over de gevolgen van elektromagnetische velden op de gezondheid.
De vraag naar de potentiële risico’s en de toepassing van het voorzorgsprincipe is dan ook van essentieel belang.

Kernfeiten

 • Op basis van een door de Hoge Gezondheidsraad aanbevolen limietwaarde voor blootstelling geldt er sinds 14 maart 2009 een maximumnorm van 3 volt/meter (bij een frequentie van 900 MHz) voor de zendantennes in Brussel. Dit is tot nog toe de strengste norm ter wereld.
 • De bevolking heeft toegang tot een cartografische weergave van de maximale emissies die op specifieke locaties zijn toegestaan.

Productgebruik: creosoot

Creosoot is één van de oudste verkrijgbare houtconserveringsmiddelen. Tot op heden werd hiervoor nog geen gelijkwaardig vervangmiddel gevonden. Bijgevolg werd deze actieve stof opgenomen in Bijlage I van de Biocidenrichtlijn voor een periode van vijf jaar. Gelet op het feit dat creosoot uitsluitend in een professionele context wordt gebruikt en dat alleen voor specifieke toepassingen, blijft het gezondheidsrisico op dat niveau beperkt. Bovendien is er hoop dat wetenschappelijk onderzoek en industriële samenwerking tot volwaardige alternatieven zullen leiden, hoewel sommigen deze pas binnen 15 à 30 jaar ten vroegste verwachten.

Kernfeiten

 • In het kader van de nog altijd bestaande activiteiten waarbij hout met creosoot wordt behandeld (vervaardiging van spoorbielzen), werd er in het Brussels Gewest een vergunning uitgereikt voor een nieuwe installatie. Deze vergunning legt specifieke exploitatievoorwaarden op en heeft betrekking op de energetische valorisatie van oude spoorbielzen.

 

Datum van de update: 29/05/2020

Documenten: 

Aanverwante onderwerpen in de Synthese van de Staat van het Leefmilieu 2007-2008

Factsheets, bouwstenen voor het opmaken van een bilan van het Brusselse leefmilieu

"Ondernemingen, risicobeheer” en “Bodem”