U bent hier

Energieverbruik, globaal en per sector

Context

Een energiebalans beschrijft de energiehoeveelheden die worden ingevoerd, geproduceerd, getransformeerd en verbruikt in het Gewest in de loop van een bepaald jaar. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest beschikt over dergelijke balansen sinds 1990.

Brusselse energiebalans

De meest recente balans die in definitieve vorm beschikbaar is, heeft betrekking op het jaar 2009. Hieronder enkele vaststellingen die kenmerkend zijn voor het Brussels Gewest:

  • De lokale energieproductie is zeer marginaal in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Op het grondgebied van het Gewest bevinden zich nochtans enkele energieproductie-eenheden, samen goed voor 5% van de bevoorrading in 2009. De belangrijkste is de elektriciteitscentrale van Electrabel in Schaarbeek, zij gebruikt de stoom die in de verbrandingsinstallatie voor huishoudelijk en daarmee gelijkgesteld afval in Neder-over-Heembeek wordt geproduceerd. Voor het overige wordt energie geproduceerd door de verbranding van hout voor verwarmingsdoeleinden en door warmtepompen (WP) en thermische en fotovoltaïsche zonne-installaties.
  • De energiebevoorrading van het Gewest bestaat hoofdzakelijk uit aardgas (bijna 39 %), brandstoffen en andere aardolieproducten (32 %) en elektriciteit (23 %).

Uitsplitsing van het totale energieverbruik van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest volgens economische sector en aanwending (2009)
Bron: Energiebalans 2009 van het BHG
De toegekende oppervlakten zijn evenredig met het aandeel in het totale energieverbruik, van de sector of de aanwending. De cijferwaarden zijn uitgedrukt in GWh x 10³

In 2009 verbruikte het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 1961 ktoe (of 22.802 GWh). De grootste energieverbruiker is de huisvestingssector (woningen, 40 % in 2009), gevolgd door de tertiaire sector (33 %) en de transportsector (23 %). Dit laatste aandeel is een schatting gebaseerd op de Belgische brandstofverkoopcijfers die over de drie gewesten werden verdeeld.

Evolutie van de Brusselse energiebalans

Evolutie van het uiteindelijk jaarlijks energieverbruik tussen 1990 en 2009, voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, met en zonder klimaatcorrectie
Bron : Energiebalansen van het BHG 1990 tot 2009


Wat nu de evolutie betreft: het totale eindverbruik voor alle sectoren samen is gedaald tussen 2004 en 2009 (-10 %). Vooral 2008 is bijzonder aangezien het verbruik hoger lag dan in 2007 en 2009: 2008 was kouder dan 2007 en het jaar kende wellicht ook de weerslag van een uitgestelde aankoop van aardolieproducten te wijten aan de sterke prijsverhoging die intrad in de herfst van 2007.
Vergeleken met 1990 is het Brussels energieverbruik in 2009 gestegen met 7 %. Deze stijging is vooral toe te schrijven aan de tertiaire sector (+17 %) en aan de huisvesting (+7 %), en in mindere mate aan het vervoer (+2 %), terwijl het energieverbruik van de industrie is gedaald met 35 %.

Verklarende factoren

De evolutie van het verbruik is de weerslag van een aantal basistrends, zoals:

  • de evolutie van de bevolking, haar levensstandaard en haar consumptiegewoonten, en de evolutie van het woningenpark;
  • de evolutie van de economische activiteit (productie, park, ...) en de hiermee gepaard gaande werkgelegenheid;
  • de evolutie van de omvang en kwaliteit van de uitrusting van de gezinnen en de ondernemingen (voertuigenpark, elektrische en elektronische uitrustingen, …).

Het verloop van het energieverbruik is tevens het resultaat van conjuncturele evoluties die o.a. samengaan met de prijzen op de energiemarkten. En dan is er natuurlijk nog het klimaat.
Het verbruik door vooral de huisvestingssector en in minder mate de tertiaire sector (en zelfs de industriële sector in het geval van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) hangt immers nauw samen met de klimaatschommelingen, omdat deze bepalend zijn voor de verwarmingsbehoeften. Door een “klimaatcorrectie” toe te passen op het energieverbruik kunnen wij een raming maken van het verbruik bij constant klimaat (in dit geval in vergelijking met het klimaat van 1990). Uit deze raming die de invloed van de meteorologische kenmerken van de verschillende jaren extraheert, blijkt dat sinds 2004 het energieverbruik in het Brussels Gewest een dalende trend vertoont.

Datum van de update: 28/05/2020