U bent hier

Vervoer

Evolutie van de "verplaatsingsvolumes" in het BHG

Uit onderstaande tabel blijkt een sterke toename van de “verplaatsingsvolumes” in het Brussels Gewest in de loop van de periode 2000-2010. Vooral bij het gebruik van het openbaar vervoer, de verplaatsingen per spoor en het aantal fietsers is de toename erg groot.
Er zijn verschillende factoren die deze stijging van het aantal verplaatsingen kunnen verklaren: demografische groei van de Brusselse bevolking (vgl. fiche over de demografische evolutie), toename van het pendelverkeer naar en van het Gewest (werk, studies), stijging van het aantal verplaatsingen gekoppeld aan vrijetijdsbesteding, …

Recente dalende trend bij het wegverkeer

Zoals blijkt uit de volgende grafiek die werd opgesteld op basis van gegevens afkomstig van verkeerstellingen (FOD Mobiliteit en Vervoer), lijkt de aanzienlijke toename die werd waargenomen voor het wegverkeer, sinds 2007 te stagneren en lijkt er zelfs sprake van een ombuiging van de trend. Deze vaststelling dienen we echter wel te relativeren, aangezien de gegevens in kwestie gebaseerd zijn op een gering aantal tellingen die zich voornamelijk beperken tot de grote verkeersassen.

Evolutie van het volume van het wegverkeer in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (aantal voertuigen-kilometers afgelegd door de motorvoertuigen)

Bronnen: FOD Mobiliteit en vervoer, verkeerstellingen (methode GcLR) http://www.mobilit.fgov.be/data/mobil/TabB2_GcLRn.pdfAndere waarnemingen getuigen echter eveneens van een bemoedigende tendens met betrekking tot het gebruik van de wagen in het Brussels Gewest: daling van het motoriseringspercentage van de inwoners van Brussel (61,5 % in 2009 volgens de enquête naar het budget van de gezinnen van de FOD Economie. Voor de Vlamingen en de Walen bedraagt het motoriseringspercentage respectievelijk 90,1 % en 84 %), afname van het gebruik van de wagen door de Brusselaars ten voordele van het openbaar vervoer of de fiets (Mobiel Brussel IPSOS-enquête, aangehaald door ADT 2011) en vermindering van het gebruik van de wagen als vervoersmiddel voor het “woon-werkverkeer” (FOD Mobiliteit, Federale diagnose van de mobiliteit van de werknemers). Ook vermeldenswaard op het vlak van infrastructuur is de recente, aanzienlijke toename van de inrichting van zones 30.

Anderzijds blijf de bezettingsgraad van de voertuigen die in het Gewest rondrijden wel erg laag (1,2 passagiers/wagen in de loop van een “gemiddelde” dag) en iets onder de waarden die we ter zake voor Vlaanderen (1,3) en Wallonië (1,4) kunnen optekenen. Voorts mag het evenmin verrassen dat de gemiddelde afstanden die dagelijks worden afgelegd door de inwoners van Brussel (circa 27 km), kleiner zijn dan die van de aangrenzende gewesten (circa 42 km) (FOD Mobiliteit en Vervoer, BELDAM-enquête 2011).

Evolutie van het voertuigenpark

Volgens de inschrijvingsgegevens wordt de evolutie van het voertuigenpark op Belgisch niveau gemarkeerd door een tendens om zuinigere voertuigen aan te kopen en door een continue stijging van het verdieselingspercentage (Leefmilieu Brussel, Energiebalans 2011).

Goederenvervoer

Over de voertuigstromen voor het vervoer van goederen zijn er weinig gegevens beschikbaar. De stand van zaken in 2011 voor het opstellen van het Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling maakt gewag van een stijging van het vrachtwagenverkeer met 80 % tussen 1990 en 2002 (telling ‘s ochtends).

Luchtverkeer

Wat het luchtverkeer op de luchthaven van Brussel-Nationaal betreft, werd het voorbije decennium gekenmerkt door een aanzienlijke daling van het aantal landingen en opstijgingen.
 

Bronnen:

 

 

Datum van de update: 20/04/2021