U bent hier

Totaal energieverbruik van het Gewest

In 2011 heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 20.826 GWh verbruikt.
Voor alle sectoren samen kende het totale eindverbruik globaal genomen een daling tussen 2004 en 2011 (-18%).
De voornaamste energieverbruiker is de residentiële sector (de woningen vertegenwoordigen 37% van het totale verbruik in 2011), gevolgd door de tertiaire sector (33%) en het transport (26%).

Context

Een energiebalans beschrijft de energiehoeveelheden die worden ingevoerd, geproduceerd, getransformeerd en verbruikt in het Gewest in de loop van een bepaald jaar. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG) beschikt over dergelijke balansen sinds 1990.

Brusselse energiebalans

De meest recente balans die in definitieve vorm beschikbaar is, heeft betrekking op het jaar 2011. Hieronder enkele vaststellingen die kenmerkend zijn voor het Brussels Gewest:

  • De lokale energieproductie binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is marginaal. Op het grondgebied van het Gewest bevinden zich enkele energieproductie-eenheden, samen goed voor 5,5% van de bevoorrading in 2011. De belangrijkste is de elektriciteitscentrale van Electrabel in Schaarbeek, zij gebruikt de stoom die in de verbrandingsinstallatie voor huishoudelijk en daarmee gelijkgesteld afval in Neder-over-Heembeek wordt geproduceerd. Voor het overige wordt energie geproduceerd door de verbranding van brandhout, de uitbating van biogas geproduceerd door het zuiveringsstation Noord,  warmtepompen (WP) en thermische en fotovoltaïsche zonne-installaties.
  • De energiebevoorrading van het Gewest bestaat hoofdzakelijk uit aardgas (bijna 36%), brandstoffen en andere aardolieproducten (32 %) en elektriciteit (25 %).

Uitsplitsing van het totale energieverbruik van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest volgens economische sector en aanwending (2011)

Bron: Energiebalans 2011 van het BHG

De toegekende oppervlakten zijn evenredig met het aandeel in het totale energieverbruik, van de sector of de aanwending. De cijferwaarden zijn uitgedrukt in GWh x 10³

Evolution de la consommation énergétique annuelle finale entre 1990 et 2011, pour la Région de Bruxelles-Capitale, avec et sans correction climatique.

In 2011 verbruikte het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 20.825,5 GWh. De grootste energieverbruiker is de huisvestingssector (woningen, 37% in 2011), gevolgd door de tertiaire sector (33%) en de transportsector (26%). Dit laatste aandeel is een schatting gebaseerd op de Belgische verkoopcijfers van de voertuigbrandstoffen, cijfers die over de drie gewesten werden verdeeld.

Evolutie van de Brusselse energiebalans

Evolutie van het uiteindelijk jaarlijks energieverbruik tussen 1990 en 2011, voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, met en zonder klimaatcorrectie

Bron : Energiebalansen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

(OVW : deze berekening houdt rekening met de onderste verbrandingswaarde van elk brandstoftype, d.w.z. van de hoeveelheid thermische energie die, bij verbranding van de brandstof, vrijkomt per massa-eenheid,)

Evolutie van het uiteindelijk jaarlijks energieverbruik tussen 1990 en 2011, voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, met en zonder klimaatcorrectie

Wat nu de evolutie betreft: het totale eindverbruik voor alle sectoren samen, is globaal genomen gedaald tussen 2004 en 2011 (-18 %).

Vergeleken met 1990 is het Brussels energieverbruik in 2011 gedaald met 2%. Deze tendens is vooral toe te schrijven aan het verminderd energieverbruik van de woningen (-10%) en de industrie (-37 %) in tegenstelling tot de tertiaire sector (+6 %) en het vervoer (+6 %).

Verklarende factoren

Het verbruik door vooral de huisvestingssector en in minder mate de tertiaire sector (en zelfs de industriële sector in het geval van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) hangt nauw samen met de klimaatschommelingen, omdat deze bepalend zijn voor de verwarmingsbehoeften.

Door de “klimaatcorrectie” van het energieverbruik kunnen wij een raming maken van het verbruik bij constant klimaat (in dit geval in vergelijking met het klimaat van 1990). Uit deze raming die dient om de invloed van de meteorologische kenmerken op het betreffende jaar aan het licht te brengen, blijkt dat sinds 2004 het energieverbruik in het Brussels Gewest een dalende trend vertoont. Zo waren de jaren 2008 tot 2010 die gekenmerkt worden door een hoger verbruik dan de jaren 2007 en 2011, wel degelijk kouder.

De evolutie van het verbruik is tevens het resultaat van andere conjuncturele evoluties zoals meer bepaald deze die samenhangen met de prijzen op de energiemarkten. Bij een constant klimaat wordt op die manier de daling van het energieverbruik zoals deze blijkt uit de waarnemingen van de jongste jaren, met name verklaard door de belangrijke prijsstijgingen sinds de herfst van 2007.

De evolutie van het verbruik wordt anderzijds ook beïnvloed door basistrends, zoals:

  • de evolutie van de bevolking, haar levensstandaard en haar consumptiegewoonten, en de evolutie van het woningpark;
  • de evolutie van de economische activiteit (productie, park, ...) en de hiermee gepaard gaande werkgelegenheid;
  • de evolutie van de omvang en kwaliteit van de uitrusting van de gezinnen en de ondernemingen (voertuigenpark, elektrische en elektronische uitrustingen, …).
Datum van de update: 29/05/2020

Documenten: 

Methodologische fiche(s)

Tabel(len) met de gegevens

Factsheet(s)

Rapport(en) van Leefmilieu Brussel

U kan al de gedetailleerde energiebalansen raadplegen via het documentatiecentrum van deze site.